Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Hôix pangx tsơưz ntơưv nênhs Xa Phor

18/11/2016 15:49 G11T+7

Trơưs phong tux, lêr Hôix Pangx tsơưz ntơưv nênhs Xa Phor nhoz Laox Cai lo uô tsuô hli 9 ntơưv iz tsêr, iz pơưk tsêr los sis iz jos.

Kuôl pux Xa Phor hur grêi sênhr chêr thor chaix kôngz

Chor chuôz zis tuôx côngv chox chơưr, njaz, nôngl chi, njêl kâuz… chia uô grax mor côngv đaz. Uô kangz ntơư tsưr tsêr trâu grax mor côngv sâuv chor fangx tsuv car thênhx, trâu uô yênhx hangx sâuv thangx angr uô lêr hôix. Cxuô chuôz zis tuôx côngv hlơưr shangz ntơưv zus tsuv grax mor, côngv tsưr haz chor nênhs lâul tưz tuôs pangz pêx xinhv jêx jos njiz cêr nox kangz nhoz jông hur uô nox uô hâuk haz luz nênhx chiax nhoz. Tsưr tsêr côngv haz iz cxa thanhs nhênhs txir nênhx uô nghi lêr chos tsơưz hur thangx tsangv uô lêr, iz puôs ndik tsoz tsơưz rêik cxuô zangv pangx hangr jôngr, muôx pangx tsơưz laz cuô môngr jông. Cxuô gơưv thanhs nhênhs pux, zơưs sênhr chêr thor chaix kôngz, uô đôngx tac laix, hair, chos, đruôv blêx, tuô nangs…, thor cuôs lo kôngz lông.

1,322
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.