Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cọn đêx Nà Khương

04/08/2022 14:57 G8T+7

Nhoz kuôl đrôngl Lai Châu 30 km ntâu, chor cọn đêx lux yangx nhoz ntơưv jos Nà Khương (xar Bản Bo, hênhx Tam Đường, xênhr Lai Châu) nax nuz nax mo ndil grang đêx lus txuôk trâu chor hangr blêx lax njuôz xaz ntơưv ntul nav đêx Nậm Mu.

Cọn đêx zông li luz los yêz lux yangx truôx đrênhk tâu uô ntơưv cxeik têk gruôl tsôngv box minhx cxưx Nduôr jông gâux hoang sơ ntơưv tox trôngz hangr jôngr Têi Băc. Cênhz đrul ntâu cxênhx, muôx ntâu sir jul haz tsưr ziv, tsôngv box minhx cxưx Nduôr tuôr tsês chor vongx ndik ntơưv cọn đêx tư zzos tuôr tsês iz kror uô nênhx jông, jê trâu thiên nhiên. Iz făngz grang đêx chia uô kôngz lông, nhis nuôr, chor cọn đêx tưz zos net đax trưng ntơưv jos Nà Khương has jiêng haz ntơưv xar Bản Bo has tsongs. Ntơưv nuôr tsinh vzos qơư ndil uô si jông trâu kruô thâuv tuôx txus Têi Băc.

Lus cọn đêx tưz zos iz biêuv tươngs, zos banv săc văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx Nduôr nhoz Lai Châu

Mẫn Doanh (th)

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.