Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txir lưs kâuz hangr jôngr Mẫu Sơn

20/05/2022 16:57 G5T+7

Txir lưs kâuz Mẫu Sơn lo tsôngv box minhx cxưx Chu chox lus chok haz chok ntâu hur chor vangx hangr jông nhoz xar Mẫu Sơn, hênhx Lộc Bìnhr (Lạng Sơn). Nhis nuôr xar Mẫu Sơn muôx yangx 50 ha txir lưs kâuz hangr jôngr, chok tox tsongs ntơưv chor jops Bó Pằm, Nà Mò.

Txir lưs kâuz Mẫu Sơn khênhx lo sâu txix hli 5 txus 9, txir zâu đuô txir lưs kâuz nhel, thâuv sar maux đangx, nox kâuz, tơưr tsư kangz. Txir lưs kâuz hangr jôngr Mẫu Sơn tsâu njêr njêr đơưz los sis jil mur jông yuôx khu iz cxa moz.

Txir lưs kâuz hangr jôngr Mẫu Sơn lo tsôngv box minhx cxưx Chu chox lus chok haz chok ntâu hur chor vangx hangr jôngr, muôx cinh têr ntâu, pangz mangx cxuôv yeiz txu pluôl

Tsôngv box muôs txir lưs kâuz hangr jôngr Mẫu Sơn txir đrul grê txix 40.000 - 90.000 nhiax/kg. Iz cxa chuôz zis nênhs Chu nhoz Mẫu Sơn tsinhv uô, sanv xuât txir lưs kâuz hangr jôngr tsâu njêr, tsâu  jiz mur, uô si-rô…

Txir lưs kâuz Mẫu Sơn

Mẫn Doanh (t.h)

185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.