Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thốt nốt – đax sanv ntơưv nênhs Khmer

22/06/2022 17:36 G6T+7

Thâuv nzur lus, thốt nốt tưz cênhz đreiv luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx ntơưv pux tuz nhuôs minhx cxưx nênhs Khmer. Pêx xinhv sâu đêx haz txir ntơưv thốt nốt uô ntâu zangv nox, cuô hâuk.

Iz tsoz thốt nốt nav muôx txix 50- 60 luz txir, hos thốt nốt txir txi muôx txir. Txir thốt nốt muôx plơưr đangr 10-18 cm, tơưr đuz, muôx ntâu blei. Iz blei lux yangx 2 los sis 3 jas blei txir mit, đơưz pâuk, muôs, kangz jiz langx saz haz txư kangz đuô grax dừa mos. Pêx xinhv sâu đêx thốt nốt zos txar njil pangx thốt nốt txir haz pangx thốt nốt nav mas đei phưx ntơưv kror qơư txar chia chul cuô đêx. Li ntơư, nênhs Khmer uô lo ntâu sanv phâmv tix zix xưs li: thangx thốt nốt, chex thốt nốt, trơưk thốt nốt, nzuôv thốt nốt, tsinhv uô lo bia thốt nốt,...

Chor sanv phâmv ntơưv thốt nốt pangz ntâu lênhx nênhs Khmer hlôngr txangr luz nênhx, phuoov tsangr cinh têr

Mẫn Doanh (t.h)

177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.