Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tus qox vuôl luôx yangx 500 shông ntơưv Nam Định

10/08/2022 06:07 G8T+7

Qox vuôl luôx caz Lương (xar Hải Anh, hênhx Hải Hậu) zos iz hur tus qox vur vuôl lâul, nto bê ntơưv xênhr Nam Định muôx nôngz nhôngl ntêr yangx 500 shông. Tus qox lo uô ntơưv kangz thêr civ tiv 15, tưz đhâu 2 khu lux trâu chor shông 1922 haz 2011 tangz sis por lênhx tuôr tsês phong cach ciênr truc uô ntêx.

Qox vuôl luôx muôx ciên rtruc gkhâul iz zangv tus jangx

Qox tuôv sâuv 18 tus ndix jêz xưv phangz tsang uô 6 hangx. Sâuv chor ndix jêz cxul tuz hur kangz nav đêx zo shêx thôngr xax tror ntangr, xax lơưr njul ntơưv ntông lim lux khor chia tal chor langl puô haz tal tsangr qox, tsêr qox. 9 qangr tsêr qox cêt câur ntơưv langl grul puô chor ndix trur, ndix kangz zênhl haz câu rciêns ntơưv tsêr qox. Qox đangr 2m, muôx 66 tus langl ntông lim lu uô cê tso sâuv langl puô uô nkhâul…

Qox caz Lương tâu têz qơưs xair keiz Ji tich lus đruôl shông 1990. Kror ntêr lus qox vur vuôl caz Lương nhoz hur thangx tsangv kuz jêx jos tangz tov phuôv vangv hu grul kruô uô si tuôx seiz…

Mẫn Doanh (th)

276
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.