Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Par đơưz hâu ntơưv nênhs Sán Dìu

28/04/2022 11:44 G4T+7

Txus lêr, Tsaz, nox yôngz… nênhs Sán Dìu nhoz xênhr Quảng Ninh tror kangz uô iz zangv par đơưz hâu. Nguên liêus uô par zos cxuô zangv xưs li njaz blâuv, nôngz tsiz muôx, lâuv phuôz xinhz… Njaz blâuv xair jông, tsâu đêx tsix 10 - 15 phut mas muôz trâu hur kror chul tuôr los sis luôv lưx chia uô flâuz krưr par.

Hur plơưr krưr lâuv phuôz xinhz, nôngz tsiz muôx lo luôv tsư kangz mas muôz shơư thangx môngr njêr. Môngr uô kangz luôv mol lo shơư cênhz mir njir đêx sur, shơư uô cê, txar uô têx thôngx zâu hâu sar. Thâuv luz par ntangz sâuv bleiv đêx, bu lus, luôv uô têx luz, ntiv nhân trâu hur plơưr, nal cuôs plaz mfông tov đrâu iz cxênhx môngr nhias. Zos muôx cxênhx môngr đơưz tov đrâu mas nênhs Sán Dìu hu uô par đơưz hâu cuôs zôngx ziv ndu. 

Kuôl pux Sán Dìu lênhx tưs tưz pâuz uô chor ntu uô par

Par đơưz hâu uô lêr vâts côngv ntơưv nênhs Sán Dìu

Mẫn Doanh (th)

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.