Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Vừ Chông Pao

10/06/2021 14:19 G6T+7

Vừ Chông Pao (1930-2015) kuz tsêr nhoz Mường Ải, xar Tà Cạ, hênhx Tương Dương (nhis nuôr zos jos Sơn Hà, xar Tà Cạ, hênhx Kỳ Sơn, Nghệ An).

Zơưv Vừ Chông Pao thangv lus cênhz pêx xinhv jêx jos

Câuv shông, zơưv môngl uô pangz ju cich, muôz fov tưx uô cênhz bôx đôix ntâus Pháp, ntâus fiv, kruôz ntuôl pêx xinhv jêx jos tsir txangr môngl tov hangr jôngr, cxiv tsang jêx jos yaz iz cê uô nox, iz cê ntâus nênhs fêv… Shông 1961, hênhx yaz Kỳ Sơn lo cxiv tsang (phaiz ntơưv hênhx Tương Dương), zơưv lo njênhk uô Tsuv tinhx MTTQ 10 shông haz 20 shông Tsuv tinhx WBPX hênhx. Iz siv nênhx zơưv tưz pangz trâu tox tul ntơưv đriv făngz nuz pôngz xưr Nghệ. Hur ntu nênhx hoax đôngx cach mangx ntơưv zus, zơưv môngr jông oz jas lo njiz haz thangv pêv cênhz Lâul Hồ; lo Lâul trưx tiêp thagv kra ntâus nênhs fiv. Cxuô cxênhx minhx cxưx nênhs tsơưs, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx Môngz seiz zơưv liz iz tsoz ntông txix ntông lâul, qơư fênhz truôx ntơưv zus.

Hồ Mai (t.h)

1,427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.