Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Pinăng Tắc haz chuôv ntâus bâuv nzaz poz jêz shông 1961

03/04/2020 09:53 G4T+7

Pinăng Tắc zos minhx cxưx Raglai, zus shông 1902, ntơưv jos Suối Lỗ, xar Phước Thành, hênhx Bác Ái, xênhr Ninh Thuận. Zơưv nzur jac ngôs haz môngl uô cach mangs shông 1945.

Chân jung Anh hungx Pinăng Tắc

Zơưv tưz chox Pêx xinhv Phước Thành ntâus tơưk chor qơư ntâus tsangv, ntâus chuôv hênhr, por vêv canr bôs an toanx haz lo tsôngv box Bắc Ái tangs saz hluz nhiav. Shông 1961, zơưv tưz tsov cưv iz jas ntâus phux cich bâuv nzaz poz jêz ntơưv ntang trôngz Gia Túc, xar Phước Bình. Iz făngz zos tsuô jêz njêl njol, iz făngz zos nav hangr đêx tuz, zơưv chia chuôz 17 luz nzaz poz jêz siz txuôl nta sâuv ntu cêr ntêr muôx li 500 m, đrăngs kangz ntu cêr chuôz mur haz xuz nênhr plênhr yuôx lov. Thâuv nênhs fêv Mir môngl sox seiz txus ntu cêr chuôz nzaz poz jêz, Pinăng Tắc tưz tơư kra tuz tros ju cich iz tuôv cxix quô nzaz poz jêz, jêz sâuv trôngz saz pôngz lus, chor nênhs ntơư tso têk tsir tês mangl xuz nênhr tuô tuôx, tsux mur qoz, mangl nzaz chơưk tos uô tsuô yênhx puô tus nênhs fêv tuôs. Chuôv ntâus zos điênv hinhx ntơưv nghês thuôx sir zôngv vur khir zôngx ziv hur thêr tsâns ntâus tsangv Pêx xinhv. Nzaz poz jêz  Pinăng Tắc tưz môngl tsuô lus đruôl xư sli iz huênx thoais tir nênhs fêv tov đrâu tuôx ntơưv minhx cxưx Raglai, tưz zos Di tich lus đruôl Cach mangs cxênhx Têz qơưs.

Hồ Mai (t.h)

1,133
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.