Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Ðổng Dậu

23/09/2021 10:46 G9T+7

Ðổng Dậu (moh săk ngăn ngăn lah Thắng" deh năm 1927, bu nong Chăm, ntŭk deh ta xă Phước Thái, n'qual An Phước, n'gor Bình Thuận. Lah phung Prăng lơh ta Nam Trung Bộ, bu nhŭp Ðổng Dậu bư ka han mât thôn, khă nĕ păng way mâp âk kan bộ kăch mạng n'hanh gĭt nô nau mô uĕh. Ntơm bơh nĕ păng pah kan tâm ka lang ka han bu, âk tâ pah kan n'hanh kăch mạng njŭn săm bŭt ntĭm ndâk nau tâm lơh.

Wâl săm bŭt gưlII Ðổng Dậu ta thôn Thái Giao, xă Phước Thái dơi bu moh tĕng săk nô hăt janh bu nong Chăm

Khay 1/1950, che bư phung nội ứng njŭn ka han tâm lơh ta Hậu Sanh. Ntơm khay 2/1950, che pah kan bư vũ trang mbơh hưn nô nau pah kan ta n'gor. Che jă đă bon lan bu nong Chăm n'hanh Yuăn tâm rom gop ndâk njêng ntŭk pah kan bí mật. Jêh Hiệp định Gionevơ, Ðổng Dậu hăn ta Bắc nti ren nau pah kan. Năm 1961, che sĭt ta bon lan tâm lơh tay. Che n'hanh ma mpôih ka han tâm lơh gĕh 25 tâ têh jê; ndâk njêng 53 ntŭk pah kan kăch mạng ta bon lan bu nong Chăm. Lơ 11/7/1970, jêh pah kan jă đă bu nuyh bon lan ta xă Ðổng Dậu mâp ka han bu. Che ntĭm gai ăp bu nuyh tâm lơh n'hanh dơi du chuăt nau bu n'king nhŭp. Jêh plâ joi băl tâm lơh ndrel, ka han bu saơ jêh rĭ pănh păng. Khăn păng đă Ðẩu Dậu yơr ti khă nĕ păng nter têh lah: "Uĕh ma gâp khĭt lor gâp ma yơr ti dăn khăn may". Jêh rĭ, che dŏng phao K54 pănh khĭt pe buăn nuyh ka han bu lor ma gĕh bu pănh khĭt. Năm1978, che dơi bri dak joi kơp nau r'nê Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

799
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.