Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nghi lêr haz uô si grul hluô
 • 12/05/2022 15:35
 • Shông 2015, Nghi lêr haz uô si grul hluô nhoz Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines lo UNESCO sâu bê trâu ntơưv ntơưr bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl ntơưv tiz nênhs.
 • Tsư kangz nzal blêx blâuv Tú Lệ
 • 05/05/2022 14:51
 • Hênhx tox saz Văn Chấn, xênhr Yên Bái tsi tsuôs zos muôx yuôx zêx Shan tuyết lâul mas tsinhv muôx blêx blâuv Tú Lệ nto bê jê đêz. Trơưs lus has ntơưv nênhs Nduôr, zangv blêx blâuv nuôr tsinhv hu uô njaz blâuv Tan Lả, iz đax sanv tsuôs muôx nhoz cưx hangr Tú Lệ.
 • Par đơưz hâu ntơưv nênhs Sán Dìu
 • 28/04/2022 11:44
 • Txus lêr, Tsaz, nox yôngz… nênhs Sán Dìu nhoz xênhr Quảng Ninh tror kangz uô iz zangv par đơưz hâu. Nguên liêus uô par zos cxuô zangv xưs li njaz blâuv, nôngz tsiz muôx, lâuv phuôz xinhz… Njaz blâuv xair jông, tsâu đêx tsix 10 - 15 phut mas muôz trâu hur kror chul tuôr los sis luôv lưx chia uô flâuz krưr par.
 • Njênhk côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ
 • 20/04/2022 16:42
 • Shông 2012, UNESCO mênhx pêv khơưs côngz bê “Njênhk côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ” zos ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs. Nuôr zos ji sanv uô ntêx hlo ntơưv Việt Nam lo yangx côngz bê ntơưv zangv njênhk côngv. Hur saz xangr ntơưv nênhs Việt Nam, Phuôz teik Hùng zos chor cxênhx pus zơưv thiêng liêng muôx công cxiv tsang haz tuôr tsês têz qơưs. Chia ndu txus công lux yangx ntơưv chor Phuôz teik Hùng, Pêx xinhv tưz cxiv tsang đênx côngv đênx côngv chia ndu (thangx tsangv ji tich lus đruôl đênx Hùng) cưs hur plơưr zos trôngz Nghĩa Lĩnh haz zuôr nuz 10 luz 3 hli ntux nax shông zos nuz côngv pus zơưv.
 • Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Ca trù
 • 07/04/2022 09:02
 • Ca trù zos iz zangv ca nhax dân gian muôx ntâu trâu thêr civ XV. Ca trù tsinhv muôx bê hu gâux ả đào, hu gâux cửa đình, hu gâux cửa quyền, hu gâux cô đầu, hu gâux nhà tơ, hu gâux nhà trò los is hu gâux ca công. Ca trù muôx hâur pâuk ntơưv jân ca, jân nhax cênhz iz cxa uô si sênhr chêr haz sênhr chêr jân gian.
 • Lêr chok ntông Blang xor jêx jó ntơưv nênhs M’nông
 • 10/03/2022 10:51
 • Lêr chok ntông Blang xor jêx jos muôx tơưv ntơưv truênx thuêt ntơưv nênhs M’nông. Thâuv ntêx muôx đangz hangr jôngr tsinhr nox greix tiz nênhs, tsinhr lus hur jos cxuôv hav, ntêk tiz nênhs, tiv zix mas kuôl pux haz nhuôs zâu. Thâuv tưs mangl đangz hangr jôngr châuv, pêx xinhv hur jos siz hu tsir mông tov hangr jôngr tsir gâuv hur hâur pâuk ntông Blang. Đangz hangr jôngr thâuv puv ntông Blang đrul đeiv tơưr ntông tơưk plêz đrênhk, laz plôngl, muôx ntâu mur njê mas tsir tangv siv.
 • Lêr uô tsâus ntơưv nênhs Mạ
 • 03/03/2022 09:03
 • Nênhs Mạ xangr, cxuô zangv por lênhx muôx tsưr xinhz pangz xưs li tsưr xinhz hangr jôngr, tsưr xinhz hangr đêx, tsưr xinhz blêx, tsưr xinhz tsêr… Viv li, iz făngz chor lêr jiêng trâu chor tsưr xinhz trơưs siv nênhx haz siv nênhx kôngz lông, nax shông nênhs Mạ khênhx uô iz nghi lêr côngx đôngx uô tsâus chor tsưr xinhz tưz pangz mangx, por vêv, pangz jêx jos nox tsâu nangr sur.
 • Lêr ndê tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông
 • 24/02/2022 15:29
 • Thâuv uô tsêr tar, nênhs M’nông khênhx tsov cưv lêr côngv tsêr yaz. Tsưr tsêr bangx cxuô zangv côngv tsưr xinhz xưs li blêx, poz cưl, ndeik tơưk, chơưr mol, greix buô chi, mor trăngx… Cxuô lênhx hur jos pangz tsưr tsêr cxul ndix nxeiz tov ntêx luz tsêr yaz.
 • Lêr côngv mor blêx yaz ntơưv nênhs M’nông haz Ê đê
 • 17/02/2022 10:19
 • Nax shông, thâuv blêx têz tưz lus hur cxangz, nênhs M’nông, Ê đê tsov cưv Lêr côngv mor blêx yaz chia uô tsâus haz thor cuôs tsưr xinhz puz môngr trâu chiv kôngz txuôl nzir. Lêr côngv nuôr lo uô trơưs cxuô luz tsêr, iz xênhv, uô kangz mas tangs nro jêx jos. Nghi lêr muôx lêr côngv tsưr xinhz uô ntơưv ndix nxeiz haz lêr côngv mor blêx yaz, côngv đăngs jul ntơưv cxangz blêx.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.