Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr chok ntông Blang xor jêx jó ntơưv nênhs M’nông
 • 10/03/2022 10:51
 • Lêr chok ntông Blang xor jêx jos muôx tơưv ntơưv truênx thuêt ntơưv nênhs M’nông. Thâuv ntêx muôx đangz hangr jôngr tsinhr nox greix tiz nênhs, tsinhr lus hur jos cxuôv hav, ntêk tiz nênhs, tiv zix mas kuôl pux haz nhuôs zâu. Thâuv tưs mangl đangz hangr jôngr châuv, pêx xinhv hur jos siz hu tsir mông tov hangr jôngr tsir gâuv hur hâur pâuk ntông Blang. Đangz hangr jôngr thâuv puv ntông Blang đrul đeiv tơưr ntông tơưk plêz đrênhk, laz plôngl, muôx ntâu mur njê mas tsir tangv siv.
 • Lêr uô tsâus ntơưv nênhs Mạ
 • 03/03/2022 09:03
 • Nênhs Mạ xangr, cxuô zangv por lênhx muôx tsưr xinhz pangz xưs li tsưr xinhz hangr jôngr, tsưr xinhz hangr đêx, tsưr xinhz blêx, tsưr xinhz tsêr… Viv li, iz făngz chor lêr jiêng trâu chor tsưr xinhz trơưs siv nênhx haz siv nênhx kôngz lông, nax shông nênhs Mạ khênhx uô iz nghi lêr côngx đôngx uô tsâus chor tsưr xinhz tưz pangz mangx, por vêv, pangz jêx jos nox tsâu nangr sur.
 • Lêr ndê tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông
 • 24/02/2022 15:29
 • Thâuv uô tsêr tar, nênhs M’nông khênhx tsov cưv lêr côngv tsêr yaz. Tsưr tsêr bangx cxuô zangv côngv tsưr xinhz xưs li blêx, poz cưl, ndeik tơưk, chơưr mol, greix buô chi, mor trăngx… Cxuô lênhx hur jos pangz tsưr tsêr cxul ndix nxeiz tov ntêx luz tsêr yaz.
 • Lêr côngv mor blêx yaz ntơưv nênhs M’nông haz Ê đê
 • 17/02/2022 10:19
 • Nax shông, thâuv blêx têz tưz lus hur cxangz, nênhs M’nông, Ê đê tsov cưv Lêr côngv mor blêx yaz chia uô tsâus haz thor cuôs tsưr xinhz puz môngr trâu chiv kôngz txuôl nzir. Lêr côngv nuôr lo uô trơưs cxuô luz tsêr, iz xênhv, uô kangz mas tangs nro jêx jos. Nghi lêr muôx lêr côngv tsưr xinhz uô ntơưv ndix nxeiz haz lêr côngv mor blêx yaz, côngv đăngs jul ntơưv cxangz blêx.
 • Lêr côngv tsưr hangr jôngr ntơưv nênhs Mạ
 • 10/02/2022 09:05
 • Ntâu tav lus nuôr, luz nênhx ntơưv tsôngv box Mạ nhoz cênhz trôngz jôngr. Lêr côngv tsưr hangr jôngr đrul saz xangr uô tsâus tsưr xinhz pangz, por vêv pêx xinhv, jêx jos.
 • Lêr chox K’pan ntơưv tsôngv box Ê đê
 • 06/01/2022 10:50
 • K’pan zos luz tol ntêr lo uô ntơưv ntông khênhx ntêr 9- 15 m, đangr 60 - 75cm, tuôz 6 - 8cm, chik trôngx saz 45 - 50cm. Lêr chox K’pan khênhx lo uô thâuv jêx jos muôx chuôz zis uô lo K’pan.
 • Lêr uô yôngz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông
 • 30/12/2021 10:08
 • Lêr uô yôngz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông muôx chor keiz xưs li: siz yangv, has yôngz, nox yôngz, tror môngl yangv nav teik zơưv txir. Lêr siz yangv lo uô uô ntêx nox yôngz 1-3 shông.
 • Lêr côngv hu tsưr hluôr tơưk ntơưv nênhs Mạ
 • 23/12/2021 10:02
 • Tsôngv box Mạ xênhr Đăk Nông muôx lêr côngv hu tsưr hluôr tơưk đrul chor nghi thưc thiêng liêng tiv zix. Hur plơưr trôngz jôngr, bleiv tơưk chik lơưr txangr tsâus ntux, puv cêr, sur so, an toanx trâu nênhs Mạ.
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Mạ
 • 16/12/2021 09:31
 • Lêr siz jênhv cưr tix trơưs phong tux ntơưv nênhs Mạ muôx chor nghi thưc: tol fôngx zưl, muôz nhênhx lêr vats, lêr côngv, khơưs pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mol…
 • Lêr côngv trôngx lôngl jêx jos ntơưv nênhs M’Nông, Mạ
 • 08/12/2021 10:32
 • Hur jos ntơưv nênhs M’nông, Mạ khênhx muôx trôngx lôngl môngl lus. Tov kangz trôngx lôngl ntơư zos côngv saz ntơưv côngx đôngx, xênhv. Viv li, tsôngv box seiz hluz haz seiz nghi lêr côngv trôngx lôngl jêx jos trâu kangz hli 3, hâur hli 4 âm lix; khênhx lo uô iz nuz hlo ntơưv trôngx lôngl.
 • Lêr côngv cxul ndix nxeiz ntơưv nênhs M’nông
 • 02/12/2021 09:12
 • Nênhs M'nông xangr mas muôx ntâu zangv tsưr xinhz. Chor nghi lêr cil txus luz nênhx chiax nhoz haz uô nox por lênhx muôx thor chia lo tsưr xinhz tso chei uô. Ndix nxeiz zos qơư nhoz ntơưv chor tsưr xinhz. Chor tsưr xinhz zuôr lus nhoz haz côngv lêr hôix ntơưv qơư jông hlo chia uô por thơưx saz jông haz pangz chor chuôz zis, jêx jos.
 • Lêr ndê tsêr yaz ntơưv nênhs Mạ
 • 25/11/2021 10:01
 • Chia uô lo luz tsêr tsangr tsinhv muôx côngv têk, côngv saz, siz pangz ntơưv chor tanhx viên hur tsêr, iz xênhv haz pux tuz nhuôs hur jos nênhs Mạ. Thâuv uô tar luz tsêr tsangr, kror lus nhoz tsêr yaz los six zov chênhr. Nênhs Mạ zuôr uô lêr côngv tsưr xinhz cangr tsêr uô ntêx lus nhoz tsêr yaz.
 • Lêr thor đăngs jul ntơưv nênhs M’nông, Mạ, Ê đê
 • 11/11/2021 09:55
 • Lêr thor đăngs jul ntơưv nênhs M’nông, Mạ, Ê đê muôx iz cxa nghi thưc jông tsi thôngx iz zangv por lênhx muôx tsongs mux đich, grê uô tsâus haz thor tsưr xinhz pangz cxuô lênhx muôx jul, nênhs lâul chiax ntêr. Lêr lo uô nhoz iz tsêr los sis tsongs hur côngx đôngx jêx jos; lo uô tsi tsês đuô so li đuô zangv nghi lêr.
 • Lêr côngv kôngz lông ntơưv minhx cxưx M’nông
 • 04/11/2021 15:17
 • Lêr côngv lo kôngz khênhx lo tsov cưv trâu cheix ntux kruôr, thâuv pêx xinhv hur jos tưz sâu cxuô kôngz lông tangs. Nuôr tưz zos six kangz shông mas lo seiz li tsaz pêz châus ntơưv nênhs M’nông.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.