Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Tso plil ntơưv nênhs Raglai
 • 09/09/2022 10:35
 • Nênhs Raglai xangr mas, muôx oz luz têz qơưs nhoz uô cê zos têz qơưs zax zênhz (nênhs chiax) has têz qơưs đruôz zênhz (nênhs tuôs). Thâuv nênhs tuôs tưz chox môngl lol, tsinhv yuôr siz khuôv ntơưv nênhs tsinhv chiax, viv njux plil ntơưv nênhs tưz tuôs tsinhv nhoz sâuv zangx zênhz, mas tsuv uô Lêr Tso plil chia txar tu khâuv khuôz nuôr.
 • 3 ntu ju lix Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông
 • 31/08/2022 16:39
 • Hur khuôn khôv Hôix nghis kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) shông 2022 zuôr muôx hoax đôngx ndil seiz iz cxa kror qơư ntơưv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông; seiz njuôl, nrar seiz kror tsuô; zos lưu văn hoar, cxuô zangv nox trôngx qơư…
 • Jông gâux yangx ntơưv trôngz Pha Đin
 • 23/08/2022 20:53
 • Trôngz Pha Đin zos Di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs; ntêr 32km, txuôl ntơưv 2 xênhr Điện Biên - Sơn La haz kror qơư saz hlo zos 1.648m so li bleiv đêx har txưr. Bê hu trôngz Pha Đin tâu hu trơưs lus minhx cxưx Nduôr hu uô “Phạ Đin”, hur ntơư Phạ zos “ntux”, Đin zos “angr”, muôx gre zos qơư siz njiz ntơưv ntux haz angr.
 • Tiv zix trôngz xuôz jêz Bàu Đơưz ntơưv Bình Thuận
 • 18/08/2022 21:33
 • Bàu Đơưz zos iz kror qơư nto bê ntơưv xênhr Bình Thuận nhoz ntơưv xar Hòa Thắng, hênhx Bắc Bình. Ntơưv nuôr tsinhv nto bê zos “Sa mạc zâu Sahara” đrul chor trôngz xuôz jêz saz kêl đrul ntâu hov tsi thôngx iz zangv haz tsinhr hlôngr pâur viv chuô yuôz.
 • Tus qox vuôl luôx yangx 500 shông ntơưv Nam Định
 • 10/08/2022 06:07
 • Qox vuôl luôx caz Lương (xar Hải Anh, hênhx Hải Hậu) zos iz hur tus qox vur vuôl lâul, nto bê ntơưv xênhr Nam Định muôx nôngz nhôngl ntêr yangx 500 shông. Tus qox lo uô ntơưv kangz thêr civ tiv 15, tưz đhâu 2 khu lux trâu chor shông 1922 haz 2011 tangz sis por lênhx tuôr tsês phong cach ciênr truc uô ntêx.
 • Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr hôix Thap Pus Ponagar
 • 10/08/2022 06:10
 • Lêr hôix Thap Pus Ponagar nhoz xênhr Khánh Hòa tsinhv hu Lêr hôix Thiên Y A Na Thánh Mẫu los sis Lêr plil Pus tâu muôz lus Ntơưr sâu bê ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs shông 2012, thuôx zangv hinhx Lêr hôix truênx thôngr, uô trâu nax shông ntơưv ji tich lus đruôl-văn hoar têz qơưs Thap Pus Ponagar, sâu vtrôngz Cù Lao, thuôx phươngx Vĩnh Phước, đrôngl Nha Trang, xênhr Khánh Hòa.
 • Cọn đêx Nà Khương
 • 04/08/2022 14:57
 • Nhoz kuôl đrôngl Lai Châu 30 km ntâu, chor cọn đêx lux yangx nhoz ntơưv jos Nà Khương (xar Bản Bo, hênhx Tam Đường, xênhr Lai Châu) nax nuz nax mo ndil grang đêx lus txuôk trâu chor hangr blêx lax njuôz xaz ntơưv ntul nav đêx Nậm Mu.
 • Châu Đốc - Thủ phủ mắm Nam Bộ
 • 22/07/2022 10:38
 • Nghêx uô mắm nhoz Châu Đốc (An Giang) muôx tâu yangx 100 shông. Nhis nuôr mắm muôx yangx 30 zangv mắm xưs li mắm njêl linh, mắm ba khía, mắm njêl lóc hangr lax, mắm njêl sặc, mắm thái, mắm tâuz ntông… Iz zangv mắm Châu Đốc muôx trul kangz iz zangv txơưr.
 • Tiv zix chor txir pur lux nhoz Hậu Giang
 • 14/07/2022 22:41
 • Thangx txir pur lux nguên liêus Hậu Giang tsi tangs nto đrul txir pur lux Cầu Đúc kangz jiz tâu chêr biênr uô cxuô zangv hangx huv xuât khâuv mas tsinhv muôx chor txir pur lux tiv zix pangz mangx thix trươngx Tsaz Nguyên đán xưs li txir pur lux pangx, txir pur lux son, txir pur lux phụng, txur pur lux jangx…
 • Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Suôz gâux Sán Chỉ
 • 14/07/2022 22:42
 • Suôz gâux Sán Chỉ zos iz zangv nghêx thuôx trinhx jiênr jân jan muôx ntêr lus ntơưv nênhs Sán Chỉ nhoz xar Kiên Lao, hênhx Lục Ngạn, xênhr Bắc Giang. Nuôr zos zangv hu gâux siz lưr ntơưv pux zơưs, cưs suôz gâux khênhx zos zangv lus pangx phuôv shang lu lus plâuz hangx bê ntơưr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.