Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lêr côngv jêx jos ntơưv nênhs Si La xênhr Lai Tsâu
  • 29/09/2016 14:30
  • Lêr côngv jêx jos nênhs Si La nhoz Lai Tsâu lo uô truô hli Pêz (hli ntux) nax shông. Hur lêr côngv jêx jos, pêx xinhv tangr tưz cxus 4 luz kror trôngx ntơưv 4 chik câuv jos, tangz sis truôs zos luz kror trôngx tsinhv (nhoz fangz hnuz tuôx) lo uô truô đuô li uô nênhz.
  • Lêr hôis côngv blêx yaz ntơưv tsôngv box Cơ Tu
  • 08/09/2016 10:29
  • Tsôngv box Cơ Tu xênhr Quangv Nam uô lêr hôis blêx yaz chia côngv Ntux haz chor xinhz tox trôngz tưz pangz pêx xinhv jêx jos lo lul nangs chuô huv, lo kôngz lông haz uô nênhx truôx.
  • Lễ hôis thor lul nangs ntơưv nênhs Chăm, Binhx Đinhs
  • 01/09/2016 14:45
  • Thâuv ntux yangr ntêr, tsôngv box Chăm H’roi nhoz Binhx Đinhs uô lêr thor lul nangs. Nênhs lâul hur jos zos nênhs xair hnuz uô lêr txus cơưv chai truô cxuô lênhx hur jos siz yưv cxuô zangv tuôx uô côngv.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.