Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển Trôngz Chúa
 • 06/10/2022 21:29
 • Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển Trôngz Chúa nhoz sâuv thangx tsangv oz hênhx Ninh Hải haz Thuận Bắc thuôx xênhr Ninh Thuận zos qơư siz njiz ntơưv pêz không jan hangr jôngr, har txưr haz banr sa max đrul tangs nro angr muôx yangx 106.646 ha. Ntơưv nuôr muôx 6 zangv hangr jôngr jông siz txơưr nhoz ntơưv jê har txưr muôx chuô txus qơư saz hlo zos hâur Trôngz Chúa đrul đôx saz 1.039 met so li bleiv đêx har txưr.
 • Zuôr zos lưu văn hoar, nox hâuk jas ISV 20
 • 28/09/2022 16:29
 • Hôix nghis kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) shông 2022, uô kangz hoax đôngx ndil seiz, thamr hiêmv kror tsuô nhangx xangv muôx tsangz cxênhx zos lưu văn hoar, nox hâuk trôngx qơư ntơưv hênhx Krông Nô.
 • Jông gâux ntơưv chor rạn san hô Hòn Yến
 • 22/09/2022 17:47
 • Ntơưv Ji tich janh thăng têz qơưs Hòn Yến (xar An Hòa Hải, hênhx Tuy An, xênhr Phú Yên) nhis nuôr muôx 17 zangv san hô chiax nhoz. Zos muôx tâu ntơưv trâmx tich ntơưv trôngz hluôr tơưk, mas san hô ntơưv Hòn Yến muôx zangv jông gâux txơưr so li đuô zangv san hô muôx nhoz ntơưv đuô thangx tsangv har txưr đêx tuz thuôx đuô trôngx qơư.
 • Jông gâux tsangl Bản Giốc cheix ntux langx khav
 • 14/09/2022 09:14
 • Nhoz ntơưv cêr đriv Việt - Trung, tsangl Bản Giốc (xar Đàm Thủy, hênhx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng) nto bê zos iz hur chor tsangl đêx jông gâux hlo Việt Nam haz zos tsangl đêx tưx nhiên lux hlo thangx tsangv Đông Nam Á.
 • Jông gâux Sapa cheix blêx sar
 • 09/09/2022 10:34
 • Sapa zos iz thix trânr nhoz xênhr Lào Cai – qơư muôx shênhv đuôz thiên nhiên jông gâux yangx, hoang sơ hu grul tâu ntâu lênhx kruô tangs nro hur haz tov đrâu têz qơưs. Luz six hơưv hur shông, Sapa por lênhx jông gâux txâus kruô nhiav.
 • Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Tso plil ntơưv nênhs Raglai
 • 09/09/2022 10:35
 • Nênhs Raglai xangr mas, muôx oz luz têz qơưs nhoz uô cê zos têz qơưs zax zênhz (nênhs chiax) has têz qơưs đruôz zênhz (nênhs tuôs). Thâuv nênhs tuôs tưz chox môngl lol, tsinhv yuôr siz khuôv ntơưv nênhs tsinhv chiax, viv njux plil ntơưv nênhs tưz tuôs tsinhv nhoz sâuv zangx zênhz, mas tsuv uô Lêr Tso plil chia txar tu khâuv khuôz nuôr.
 • 3 ntu ju lix Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông
 • 31/08/2022 16:39
 • Hur khuôn khôv Hôix nghis kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) shông 2022 zuôr muôx hoax đôngx ndil seiz iz cxa kror qơư ntơưv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông; seiz njuôl, nrar seiz kror tsuô; zos lưu văn hoar, cxuô zangv nox trôngx qơư…
 • Jông gâux yangx ntơưv trôngz Pha Đin
 • 23/08/2022 20:53
 • Trôngz Pha Đin zos Di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs; ntêr 32km, txuôl ntơưv 2 xênhr Điện Biên - Sơn La haz kror qơư saz hlo zos 1.648m so li bleiv đêx har txưr. Bê hu trôngz Pha Đin tâu hu trơưs lus minhx cxưx Nduôr hu uô “Phạ Đin”, hur ntơư Phạ zos “ntux”, Đin zos “angr”, muôx gre zos qơư siz njiz ntơưv ntux haz angr.
 • Tiv zix trôngz xuôz jêz Bàu Đơưz ntơưv Bình Thuận
 • 18/08/2022 21:33
 • Bàu Đơưz zos iz kror qơư nto bê ntơưv xênhr Bình Thuận nhoz ntơưv xar Hòa Thắng, hênhx Bắc Bình. Ntơưv nuôr tsinhv nto bê zos “Sa mạc zâu Sahara” đrul chor trôngz xuôz jêz saz kêl đrul ntâu hov tsi thôngx iz zangv haz tsinhr hlôngr pâur viv chuô yuôz.
 • Tus qox vuôl luôx yangx 500 shông ntơưv Nam Định
 • 10/08/2022 06:07
 • Qox vuôl luôx caz Lương (xar Hải Anh, hênhx Hải Hậu) zos iz hur tus qox vur vuôl lâul, nto bê ntơưv xênhr Nam Định muôx nôngz nhôngl ntêr yangx 500 shông. Tus qox lo uô ntơưv kangz thêr civ tiv 15, tưz đhâu 2 khu lux trâu chor shông 1922 haz 2011 tangz sis por lênhx tuôr tsês phong cach ciênr truc uô ntêx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.