Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr thor cheix ntơưv nênhs Chu nhoz Ênhs Bair
 • 12/10/2017 14:36
 • Lêr thor cheix zos iz net văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx Chu, đrul saz xangr thor cuôs cheix ntux yaz kôngz jông. Cxuô zangv côngv lêr thor cheix muôx buô, keiz, chơưr, par krưr, nhiax jangx khuv zênhz khuv…
 • Nghi lêr “Tuôv qox” ntơưv minhx cxưx Giair
 • 07/09/2017 09:55
 • Thâuv nhuôs zâu muôx moz tsi tsês, tsi khênhr hlu, nênhs Giair nhoz Laox Cai tsinhr uô lêr “tuôv qox”. Cxuô zangv côngv muôx: Iz gơưv keiz, us, mor blâuv ntâu zangv maux, pangx poz cưs, kei us jangs maux, chơưr đơưz…
 • Lêr uô tsâus ntơưv nênhs Chu Trik Chetx
 • 17/08/2017 10:12
 • Tsuô chor hli kangz shông, chor chuôz zis nênhs Chu Trik Chetx nhoz hênhx Ba Vix (Hax Nôix) por lênhx uô iz lêr côngv kangz shông ntơưv tsêr chia uô tsâus Banx Vương, pus zơưs, thanhx hoangx tưz pangz, tir thair chuôz zis hur iz shông đhâu.
 • Lêr hu plil tsuô kuôl pux hai nhuôs ntơưv minhx cxưx Giair
 • 03/08/2017 10:21
 • Nênhs Giair xangr mas, hai nhuôs haz shang nhuôs ntơưv kuôl pux đrul đreiv chiax nhoz ntơưv ntux têz. Sâuv ntux muôx iz vangx pangx los six lux đrul ntâu zangv pangx, iz tsoz pangx muôx iz zangv jangv, maux siz txơưr, zos hlôngr njêx muôl tsuô plil ntơưv iz tus nhuôs.
 • Lêr Cix iên ntơưv nênhs Ngair
 • 28/07/2017 09:35
 • Lêr Cix iên (lêr thor nox kangz nhoz jông) lo nênhs Ngair uô tsuô hâur shông yaz, thor cuôs nangs, chuô huv, kôngz lông jông, cxuô tsêr, cxuô lênhx njiz cêr nox kangz nhoz jông, cxuô zangv xưs li saz xangr.
<< <  16  17  18  19  20  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.