Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nghi lêr “Tuôv qox” ntơưv minhx cxưx Giair
 • 07/09/2017 09:55
 • Thâuv nhuôs zâu muôx moz tsi tsês, tsi khênhr hlu, nênhs Giair nhoz Laox Cai tsinhr uô lêr “tuôv qox”. Cxuô zangv côngv muôx: Iz gơưv keiz, us, mor blâuv ntâu zangv maux, pangx poz cưs, kei us jangs maux, chơưr đơưz…
 • Lêr uô tsâus ntơưv nênhs Chu Trik Chetx
 • 17/08/2017 10:12
 • Tsuô chor hli kangz shông, chor chuôz zis nênhs Chu Trik Chetx nhoz hênhx Ba Vix (Hax Nôix) por lênhx uô iz lêr côngv kangz shông ntơưv tsêr chia uô tsâus Banx Vương, pus zơưs, thanhx hoangx tưz pangz, tir thair chuôz zis hur iz shông đhâu.
 • Lêr hu plil tsuô kuôl pux hai nhuôs ntơưv minhx cxưx Giair
 • 03/08/2017 10:21
 • Nênhs Giair xangr mas, hai nhuôs haz shang nhuôs ntơưv kuôl pux đrul đreiv chiax nhoz ntơưv ntux têz. Sâuv ntux muôx iz vangx pangx los six lux đrul ntâu zangv pangx, iz tsoz pangx muôx iz zangv jangv, maux siz txơưr, zos hlôngr njêx muôl tsuô plil ntơưv iz tus nhuôs.
 • Lêr Cix iên ntơưv nênhs Ngair
 • 28/07/2017 09:35
 • Lêr Cix iên (lêr thor nox kangz nhoz jông) lo nênhs Ngair uô tsuô hâur shông yaz, thor cuôs nangs, chuô huv, kôngz lông jông, cxuô tsêr, cxuô lênhx njiz cêr nox kangz nhoz jông, cxuô zangv xưs li saz xangr.
 • Lêr hôix nox cômr ntơưv nênhs Ba Na
 • 20/07/2017 10:16
 • Luz 11 hli dương, thâuv chor nangz blêx nhiar nhis đăngx kangz nangz, nênhs Ba Na tưz xeir chor nangz blêx pur jông, chox lus bangx tsuô lêr hôix cômr yaz.
 • Lêr tar saz ntơưv nênhs Ê đê
 • 13/07/2017 10:26
 • Hur luz nênhx ntơưv nênhs Ê đê, nhuôs tuz mas tsuv hlang đhâu nghi thưc zos Lêr lux njê los sis Lêr tar saz. Nuôr zos nghi lêr ntâus keiz tar saz ntơưv nhuôs tuz, mênhx pêv lo côngx đôngx côngs nhênhx, môngl txus cxiv tsang luz nênhx, uô zơưs, uô txir, uô tsưr zus luz nênhx…
 • Lêr hôix chox blêx lus hur cxangz ntơưv nênhs Xơ Đăng
 • 06/07/2017 14:37
 • Nênhs Xơ Đăng xangr mas, iz chiv kôngz, uô lo zôngx ziv, blêx pur tsêr por lênhx zos tsưr blêx puz. Thâuv sâu kôngz tangs, cxuô luz tsêr nênhs Xơ Đăng tsinhr uô nghi lêr côngv tsưr blêx haz lêr hôix chox blêx lus hur cxangz.
 • Nênhs Ba Na côngv yangr tax - côngv angr jêx jos
 • 22/06/2017 10:03
 • Hli 3, thâuv pangx Pơ lang tơưk yaz khir, tsôngv box Ba Na tror kangz uô lêr hôix Sơmă Kơcham- Lêr hôix Côngv yangr tax. Côngv yangr taz (trơưs njaz lus đangr mas zos côngv jêx jos). Nuôr zos lêr hôix lux hlo hur shông ntơưv nênhs Ba Na chia krêz yaz iz chiv uô nox – tưz sưs li lêr hôix tos txaik shông yaz.
<< <  14  15  16  17  18  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.