Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gơưv đruôl tôngx Lô Lô - bov vâts têz qơưs
 • 26/07/2018 10:29
 • Gơưv đruôl tôngx ntơưv nênhs Lô Lô zos vâts lâul tiv zix, muôx grê tưz lo côngs nhênhx bov vâts têz qơưs. Đruôl lo trang trir ntâu hoa văn tiv zix li: cêr ndangx song song til lus hur plơưr, vongx khênhx châmr, shênhv tuôz nênhs nangr khâuz ndơưk cach điêus…
 • Nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs H’re nhoz Quangv Ngair
 • 12/07/2018 09:20
 • Jos Teng, xar Ba Thanhx, huênhx Ba Tơ xênhr Quangv Ngair zos qơư nhoz ntơưv nênhs H’re tsinhv tuôr lo nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. Thâuv kror shang tưz puv nav nhoz iz făngz ntơưv tus ndix ntul, cuz saz lus tôngx xur chia ntul ntâuz, fuôv ntông. Nhuôs nxeik jos Teng hluz lus tưz lo nav kra tôngx xur, trâuk gangx.
 • Lêr thor lus nangs ntơưv nênhs Cor
 • 05/07/2018 14:13
 • Thor lus nangs zos nghi lêr kôngz lông muôx puôs thâuv nzur ntơưv minhx cxưx nênhs Cor nhoz xênhr Quangv Ngair haz Quangv Nam.
 • Nênhs Chăm Bax La Môn phôngv tsêr yaz
 • 28/06/2018 10:20
 • Nênhs Chăm, luz tsêr zos linh hônx, zos không jan thiêng liêng, zos qơư côngv pus zơưs. Thâuv cxiv tsang luz tsêr, chia ndu txus txax njil pus zơưv txir côngz, tsưr tsêr bangx lêr vâts lus tsêr yaz haz hu txir nênhs, nênhs cxênhz jê tuôx zus tsêr chia phôngv haz côngs nhênhx zus luz tsêr.
 • Hôis “Hnuz chair chuô” ntơưv tsôngv box Chu Thanh Phanr
 • 22/06/2018 10:23
 • Hôis "Hnuz chair chuô” tsinhv hu uô “caz tinhx” Đôngx Văn nhoz hênhx Binhx Liêu (Quangv Ninh). Nax shông, txus hnuz xaz 4/4 hli ntux, nênhs Chu nhoz cxuô luz jos ntơưv nuôr tơưv hur tsêr môngl los six nzur tsuôs tror lus tsêr thâuv hnuz tưz pôngz kror.
 • Lêr thor lus nangs ntơưv minhx cxưx Khuz Thơưx
 • 14/06/2018 15:08
 • Nênhs Khuz Thơưx xangr mas uô kangz tsêz kôngz, đrul saz xangr chiv kôngz lo ntâu, tsuv tsov cưv lêr hôis thor ntux lus nangs, thor cuôs nangs chuô huv chia kôngz lông hluz jông, sâu lo kôngz ntâu; thor tsưr xinhz pangz tuôz nênhs, por vêv kôngz lông tsi manglntux kruôr.
 • Lêr hôis Điêns Trươngx Pus nhoz Quangv Ngair
 • 07/06/2018 09:11
 • Điêns Trươngx Pus zos qơư côngs đôngx đôngx cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv hênhx Trax Bôngx (Quangv Ngair) côngv tsưr Thiên Y A Na, Tưr vis tsưr xinhz têz, Thiên hâus Thanhr Mâur, đưc Quan Thanh đrul oa vis thânx muôx côngs hur hâux lưv krêz đêx angr zos Trânr Quôc Công Buix Tar Hanr haz Quan chiêur vương Mai Đinhx Dongr.
 • Tsaz lâul Ramưwan ntơưv tsôngv box Chăm nhoz Ninh Thuâns
 • 24/05/2018 13:57
 • Ramưwan zos Tsaz lâul, zov chênhr hlo hur shông ntơưv tsôngv box Chăm trơưs đaos Hôix (đaos Pus ni haz Islam) nhoz ntơưv 6 xar thuôx 4 hênhx sâuv thangx tsangv xênhr Ninh Thuâns, lo uô hur pêz hnuz, txix 14 - 16/5 dương lix nax shông. Nhis nuôr tsôngv box Chăm nhoz Ninh Thuâns trơưs đaos Hôix muôx li 30.000 lênhx.
 • Thangx tsangv di tir lus đruôl Kim Liên
 • 17/05/2018 14:43
 • Thangx tsangv di tir lus đruôl Kim Liên zos qơư khơưs tsês chor hiêns vâts, ntâuz ntơưr, không jan văn hoar – lus đruôl thâuv tsinhv zâu ntơưv Lâul Hôx haz chor nênhs cxênhz jê hur tsêr.
 • Cuânx thêv di tich jas ntâus tsangv Điênx Biên Phuv
 • 10/05/2018 14:45
 • Cuânx thêv di tich jas ntâus tsangv Điênx Biên Phuv zos di tich têz qơưs tiv zix, zos tangs nro bê angr, bê trôngz, bê nav đêx cênhz đrul ntâus zênhx uô jul côngl, xâuk kangz ntâus zênhx jas ntâus tsangv ntêr tangr thưx dân Phap txênhz phuôz ntơưv minhx cxưx Viêtx Nam.
 • Cuânx thêv di tich Đênx Hungx
 • 26/04/2018 15:21
 • Cuânx thev di tich Đênx Hungx muôx: Thangx tsangv Trôngz Hungx (trôngz Cav) ntơưv nuôr côngv tsưr Trôngz, chor Phuôz teik Hungx haz pux tuz nhuôs cênhz chor thơưx zos: Đênx Hax, Đênx Trung, Đênx Thươngx (hâur trôngz), nzang Hungx Vương, Ndix jêz thêx, đênx Kror đêx, chuôx Thiên Quang.
<< <  10  11  12  13  14  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.