Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr hôix siz lưr chaix nênhs Băc Hà
 • 22/12/2022 14:56
 • Lêr hôix chaix nênhs Băc Hà, hênhx Băc Hà, xênhr Lào Cai tsi zos jas siz lưr ntơưv chor vânx đôngx viên chuên nghiêx mas zos nênhs pêx xinhv haz nênhs siz lưr zos chor nênhs thâux đrang… Trơưs lus đruôl, jaiv siz lưr chaix nênhs Băc Hà khễnh tâu tsov cưv trâu chaix ntux yaz đrul cui mô tangs nro thangx tsangv.
 • Gò Cỏ - kuz jos lâul Chăm Pa
 • 22/12/2022 14:55
 • Gò Cỏ (phươngx Phổ Thạnh, thix xar Đức Phổ) zos bê iz luz kuz jos lâul Chăm Pa nhoz kuôl plơưr đrôngl Quảng Ngãi, xênhr Quảng Ngãi muôx li 60km trâu făngz Kangz têz.
 • Kro net lus Tươngs đaix Anh hungx N’Trang Lơng
 • 15/12/2022 09:46
 • Shông 2011, Ban Thươngx vus Xênhr wiv Đăk Nông ban hanhx Nghis cuêt xur 06-NQ/TU lus hâux lưv cxiv tsang Tươngs đaix Anh hungx N’Trang Lơng haz phong tsox sơưr ntâus tsangv zaiv phongr minhx cxưx ntu 1912-1936 ntơưv đrôngl Gia Nghĩa.
 • Tsaz Pangx iz keiz ntơưv nênhs Cống
 • 08/12/2022 09:35
 • Tsaz pangx iz keiz (tsinhv hu uô Tsaz pangx) ntơưv nênhs Cống xênhr Điện Biên khênhx tâu tsov cưv trâu 10 hli ntux. Tsaz muôx lêr côngv tsongs trâu tangs nro jêx jos zos txir nênhs chox uô haz lêr côngv pus zơưv ntơưv cxuô tsêr nênhs.
 • Tiv zix caz phiên San Thàng, Lai Châu
 • 08/12/2022 09:35
 • Kruô tuôx Lai Châu trâu thưr Tsiz los sis Tsuv Nhơx yênhx tuâx por lênhx xangr tâu môngl yangv caz phiên San Thàng thuôx xar San Thàng, đrôngl Lai Châu.
 • Lus đruôl ntơưv nênhs Ba Na nhoz xênhr Gia Lai
 • 24/11/2022 10:25
 • Lus đruôl Ba Na (tsênhv hu Hơmon) has txus lus đruôl, tsôngv langx, tri thưc trôngx qơư, saz xangr, saz nyơư… ntơưv côngx đôôngx nênhs Ba Na; zos đaiv shênhv tangs nro lus ntu đhâu, hur ntơư phênhz has chor hiêns tươngs tưx nhiên haz tsôngv langx xưs li: xinhz txơưv ntux angr haz tiz nênhs, trov has tơưv cxuô jas ntâus tsangv, has txus phong tux tox cuanr ntơưv zangv nênhs. Lus đruôl Ba Na cênhz đraiv côngz bê shông chor anh hungx thần thoại ntơưv jêx jos Tây Nguyên has tsongs, nênhs Ba Na has jiêng xưs li Diông, Dư, Dăm Noi…
 • Joss poz jêz Khuổi Ky 400 ntâu shông nhoz Cao Bằng
 • 24/11/2022 10:24
 • Khuổi Ky zos bê hu ntơưv iz luz jos tiv zix hur cuânx thêv thangx tsangv ju lix tsangs đêx Bản Giốc (xar Đàm Thủy, hênx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng), nhoz kuôl plơưr đrôngl Cao Bằng jê 100 km.
 • Lêr hôix Khô già già ntơưv nênhs Hà Nhì đuz
 • 17/11/2022 10:03
 • Lêr hôix Khô già già zos lêr hôix chaix kôngz ntêr lus haz lux hlo ntơưv nênhs Hà Nhì đuz hênhx Bát Xát, xênhr Lào Cai. Lêr hôix uô hur 5 nuz, chuôz uô Jangx nuz, xâuk kangz Laz nuz luz 6 hli ntux.
 • Sênhr chêr đruôl Chhay-dăm
 • 10/11/2022 10:28
 • Sênhr chêr đruôl Chhay-dăm zos iz zangv nghêx thuôx tâu Phối sư Thái Chia Thanh (nênhs Campuchia) kra trâu pux tuz nhuô sminhx cxưx Khmer ntơưv Việt Nam trâu shông 1972 chia sênhr chêr chor lêr hôix Cao Đài ntơưv Toà thánh Tây Ninh.
 • Tươngs Phơx Bà bằng tôngx saz hlo châu Á sâuv hâur trôngz Bà Ðen
 • 10/11/2022 10:28
 • Tươngs Phơx Bà Tây Bổ Đà Sơn nhoz sâuv đôx saz 986 m ntơưv hâur trôngz Bà Đen, xênhr Tây Ninh saz tangs nro muôx 72m, tâu nquôr ntơưv yangx 170 tênhr tôngx laz. Tươngs được tâu thiêt cêr sâuv tus kâur ntơưv tươngs Phơx ntu Lê, sơưr njêl njol sâuv trêr pangx sen. Hoa văn, hoas tiêt ntơưv pangx sen txâuk tâu jông gâux, uô muôx têx tưr phuôz haz pêz ndok đêx, tươngs trưng trâu lus thov côngz chuô nangl lus huv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.