Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Ca trù
 • 07/04/2022 09:02
 • Ca trù jêng du ntil ca nhạc dơi bu mprơ âk kăl e ta thê kỉ XV. Ca trù hôm dơi bu moh lah mprơ ả đào, mprơ cửa đình, mprơ cửa quyền, mprơ cô đầu, mprơ nhà tơ, mprơ nhà trò mô rĭ mprơ ca công. Ca trù gĕh ntơm bơh nau mprơ bu nuyh bon lan, bu nuyh pâl nhạc ndrel ma nau pâl n'hanh k'dŏ dah kăl e.
 • Bư brah tăm tơm Blang n'gar bon bơh bu nuyh Bu Nong
 • 10/03/2022 10:51
 • Nau bư brah tăm tơm Blang n'gar bon tĕng nđơn n'kôch bơh bu nuyh Bu Nong. Kăl e gĕh chiak bri way sa poăch bu nuyh, way lăp tâm bon lan bư m'hĭk, way nhŭp bu nuyh, tâm nĕ gĕh phung bu ur n'hanh phung kon se. Lah chiak bri tât hăn nhŭp bu nuyh, ăp bu nuyh tâm bon way nchuăt du gŭ krap ta bri tâm dâng tơm Blang. Chiak bri saơ tơm Blang gĕh njop brĭ brĭn, gĕh mau chăng, gĕh âk lok nĕ du ntŭk êng.
 • Bư brah lah uĕh bơh bu nuyh Mạ
 • 03/03/2022 09:03
 • Tĕng nau way bu nuyh Mạ, ăp ntil ndơ gĕh brah yang mât uănh tâm nĕ gĕh brah bri, brah dak, brah bam brah wâl... Yor nĕ, bơh đah ăp ntil nau bư brah bă bă tâm nau rêh kon bu nuyh n'hanh nau hao jêng bơh tơm tăm, ăp năm bu nuyh Mạ way ndâk nau bư brah lam bon lan gơi lah uĕh brah yang lĕ mât, chiă, kơl bon lan gĕh nau rêh hơm răm.
 • Bư brah lăp wâl mhe bơh bu nuyh Bu Nong
 • 24/02/2022 15:29
 • Jêh nkra wâl, bu nuyh Bu Nong way ndâk nau bư brah lăp wâl mhe. Bu tơm r'năk sa rơm ndơ dŏng bư brah lah yang gĕh ba, mbo, sa ônh, ndrănh yăng, poăch sur nđông, mbêt prung... Ăp bu nuyh tâm bon tơm ndâk tơm gêy bơh năp wâl mhe.
 • Bư brah ba mhe bơh bu nuyh Bu Nong n'hanh R'đe
 • 17/02/2022 10:19
 • Ta ăp năm, ba mir jêh bu nkhŭt tâm jrŏng, bu nuyh Bu Nong, R'đe way ndâk nau Bư brah ba mhe gơi lah uĕh n'hanh dăn brah yang ân uĕh nau uĕh jêng ma yăn bơh kơi. Bư brah aơ way dơi bu ndâk kan tĕng r'năk sa, tĕng jrŏng rnoi jêh rĭ tât lam bon.
 • Bư brah bri bơh bu nuyh Mạ
 • 10/02/2022 09:05
 • Âk năm lĕ lăn, nau rêh bu nuyh Mạ way dơh dăch ma yôk bri. Nau bư brah bri gơi kah gĭt brah yang lĕ mât, rong ăp bu nuyh, bon lan.
 • Bư brah rnơl K'pan bơh bu nuyh R'đe
 • 06/01/2022 10:50
 • K'pan jêng du rnơl dơi bu trah tă bơh du mlâm tâm si jong tâm 9 - 15 met, huy 60 - 75 cm, mbâl ntơm 6 - 8 cm, jâng prêh tâm 45 - 50 cm. Bư brah rnơl K'pan way dơi bu ndâk kan lah tâm bon gĕh r'năk nkra jêh K'pan.
 • Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong
 • 30/12/2021 10:08
 • Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong gĕh ăp ntil nau aơ: Hăn ôp, tâm kol, tâm sông. Nau rbŭn hăn ôp dơi ndâk kan lor ma tâm nsông 1 - 3 năm.
 • Bư brah kuăl brah Ŭnh bơh bu nuyh Mạ
 • 23/12/2021 10:02
 • Bu nuyh Mạ n'gor Dak Nong gĕh nau bư brah kuăl brah Ŭnh đah ăp ntil nau kan êng. Tâm ka lang bri yôk, ŭnh ang mprơh ăp ntil nau m'hĭk, njŭn tât nau uĕh lăng, nau m'ak tâm nuih n'hâm, nau đăp mpăn ma bu nuyh Mạ.
 • Bư brah n'gar bon bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ
 • 08/12/2021 10:32
 • Tâm ăp bon bu nong Bu Nong, Mạ way gĕh n'gar luh lăp. Tâm n'gar bon nĕ jêng nau tâm r'nglăp ăp bu nuyh tâm bon lan, tâm jrŏng rnoi. Yor nĕ, bu nuyh bon lan uănh kh'lay n'hanh way ndâk nau bư brah n'gar bon dŭt khay 3, bôk khay 4 lơ âm; nau bư brah aơ dơi bu ndâk bư du nar ta n'gar bon.
 • Bư brah tơm gêy bơh bu nuyh Bu Nong
 • 02/12/2021 09:12
 • Bu nuyh Bu Nong way bư brah ăp ntil. Ăp ntil nau bư brah kh'lay tâm nau rêh n'hanh nau pah kan bư mir jan ba dơi gĕh nau dăn gơi ăp brah yang dơi ân mơ bu nuyh bon lan dơi bư brah. Tơm gêy jêng tơm brah yang way gŭ. Ăp brah yang gŭ n'hanh tât rbŭn ta ntŭk uĕh gơi uănh nuih n'hâm rŏng n'hanh gĕh nau sâm kơl ăp r'năk, ăp bon lan.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.