Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc zov chênhr phuôv tsangr đảng viên hur tsôngv box Môngz

22/06/2022 17:45 G6T+7

Đảng bôx hênhx Tuy Đưc xac đinhs hâux lưv cxiv tsang haz phuôv tsangr Đảng trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (hur ntơư muôx nênhs Môngz), thangx tsangv pê ntux txir zos hâux lưv zov chênhr, pangz mangx chia muôx canr bôx trâu cơ sơv haz uô muôx kangz hâu chox kra phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư. Nax shông, Đảng box hênhx zov chênhr krêz chor lơp yangz shuv nhênhx pâuz lus Ðảng trâu chor nênhs ưu tur. Nganhx Zor zux hênhx tưz krêz chor lơp buv tuc văn hoar trâu chor nênhs ưu tur zos minhx cxưx nênhs tsơưs chia muôx nênhs phuôv tsangr Đảng.

Cix 1: Chor “nôngz jông” ntơưv Đảng nênhs Môngz

Hur chuv trương ntơưv Đảng, Têz qơưs lus zov chênhr phuôv tsangr đảng viên zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, Hênhx wiv Tuy Đưc tưz uô mênhx pêv, zos chiv tiêu trâu chor chi bôx, đảng bôx muôx chôngz tsôngv box Môngz chia kra nênhs ưu tur, muôx điêux ciêns yangz kra, phuôv tsangr đảng viên yaz. Hur ntơư, Đảng bôx hênhx zov chênhr yangz kra cêt nax trâu Đảng chor nênhs ưu tur tiv zix hur uô nox uô hâuk, uô nuv têz qơưs, nênhs pê ntux txir...

Thâuv lo nhoz hur hangx ngur Đảng, chor đảng viên tưz phat hui vai tsox, tưz zos "nôngz jông" tiv zix hur cxuô phong tsox; ntâus ntêx, uô ar tsov hur luz nênhx haz uô nox uô hâuk; pangz mangx đăngs jul hur phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx ntơưv qơư nhoz...

Biểu đồ số lượng TCCS Đảng và đảng viên. Đồ họa: Hồ Mai

Hênhx wiv Tuy Đưc tsov cưv yangz kra Lir luâns tsinhz chei trâu đảng viên yaz

Tsinhr sir jul hur phong tsox nhoz trôngx qơư, Thơưx Ban Măts trânx, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux, Bir thư Chi đoanx jos Tân Lập, xar Đăk Ngo, mas Hơf Thị Ly (nhoz hur plơưr) tưz lo xair môngl cơưv camv tinhx đảng

Nênhs ưu tur Vàng Seo Dính, jos Ninh Hòa lo Chi wiv kra sâu lir lix ntơưv nênhs thor môngl hur Đảng

Đảng viên yaz Vàng A Súa, jos Ninh Hòa, xar Đăk Ngo trâu saz uô nox uô hâuk

A Trư - Y Sơn

2,262
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.