Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thanh niên Đăk Nông xung cich viv côngx đôngx

12/10/2022 20:57 G10T+7

Xênhr Ðăk Nông nhis nuôr muôx 157.728 thanh niên, yangx 93.220 hôix viên Hôix LHTN cơ sơv tangz tov sinh hoax ntơưv 1.850 chi hôix, câu lax bôx, tuv, đôix, pơưk. Phat hui tinh thânx xung cich ntơư “Kror tưs zuôr thanh niên muôx, nuv đaz tsi phiv liv muôx thanh niên”, chor shông đhâu, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tưz tsov cưv ntâu hoax đôngx viv côngx đôngx, tsôngv langx, hu grul tâu chôngz lênhx đoanx viên, thanh niên nhoz chor tsov cưv đoanx trưx thuôx tuôx côngv.

Hur 6 hli hâur shông 2022, ntâu công trinhx, phênhv nux muôx grê, tsinhz tas tưz tâu kra uô xưs li: 2 luz yangr tax uô si năng đôngx, 3 luz tsêr saz jông, jê 7.000 poz nux, 38.500 đeiv ntâuz bul ndâux y têr, 2.000 fông ntơưr sâu, 600 chêr khâuz ndơưk por vêv, 2 tênhr njaz, 67 luz yêz tuôv… đrul tangs nro grê 2,67 tiv nhiax. Iz făngz, ntâu hôix viên, thanh niên tso puz 1.000 đơn vix nyangr an toanx.

Chor hoax đôngx, phênhv nuv tsinhz tas ntơưv thanh niên tưz uô puv tinh thânx xung cich, tinhx nguêns tưz xưs li tsach nhiêms ntơưv shông hluôs trâu côngx đôngx. Đhâu ntơư, pangz mangx trâu công cuôx cxuôv yeiz, txu pluôs, cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv xênhr.

Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns chaix ntux cuz shông 2022, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr cênhz đrul sinh viên tinhx nguêns uô chor công trinhx, phênhv nuv đrul grê 3,5 tiv nhiax

Thanh niên tsôngv box minhx cxưx M’nông, xar Thuận An (Đăk Mil) cxiv tsang ntu cêr pangx jêx jos yaz zangv kâur

Đoanx viên, thanh niên Cư Jut pangz chor tsêr cơưv phangx, tangr cangz moz Covid-19 hli 3/2022

Chiênr sir hluôs Đônx Biên phongx Cưav khâuv Thuận An pangz pêx xinhv thoz cưx đêx

Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr haz Joanh nghiêx xênhr tsov cưv “Chiênr jix tinhx ngêns jas su laz” khơưs nux trâu chor chuôz zis uô nênhx txov nhev

Y Sơn

2,226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.