Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sănr sangx Đaix hôix Đoanx xênhr Đăk Nông jas tiv IV

09/09/2022 10:45 G9T+7

Đaix hôix Đaix biêuv Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022-2027 zos xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr ntơưv shông hluôs Đăk Nông; nhangx xangv zuôr tâu tsov cưv txix nuz 21/9. Txus six nhôngl nuôr, cxuô hâux lưv bangx tưz cơ banv uô tar; cxuô cxênhx Đoanx hur xênhr tưz sănr sangx trâu jas đaix hôix jas tiv IV.

Nhir nuôr, Đoanx TNCS Hồ Chí Minh cxênhx cơ sơv tưz tsov cưv tar Đaix hôix ntu 2022 - 2027. Xênhr đoanx Đăk Nông kra ntâu hoax đôngx kruôz ntuôl, chor công trinhx, phênhv hâux lưv thanh niên tol txaik Đaix hôix tâu tsov cưv uô ntêx, hur haz uô kangz Đaix hôix.

Xênhr đoanx Đăk Nông tsov cưv lêr môngl chok 25.000 tsoz ntông njuôz hur tsangz cxênhx “Chơưx tsoz ntông njuôz-Viv iz Việt Nam njuôz” shông 2022

Ban Thươngx vux Xênhr đoanx tưz uô 8 jas jưs thov bor cor tsinhz chei haz zuôr ndâux lus đêz đangr hur canr bôx, đoanx viên, thah niên, chor đôngx chir nguên thươngx trưx Xênhr đoanx haz chor ban, nganhx đoanx thêv.

Bor cor nôix jung tangs nro, ntâus gre khach cuan, tangs cxuô făngz kra uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix jass tiv III; chuôz kra 15 chiv tiêu ntu 2022-2027, hur ntơư, 12 chiv tiêu trơưs chuôz kra ntơưv Trung ương Đoanx, 3 chiv tiêu shông hluôs xênhr ntâus ntêx uô trơưs chor đăngs nuv ntơưv xênhr.

Đoanx Khôir chor cơ cuan haz joanh nghiex xênhr tsov cưv Chiênr jix tinhx nguêns “Jas su laz” shông 2022

Ban Thươngx vus Xênhr đoanx chênhr phangx cxiv tsang Đêx anr Ban Tsât hanhx Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022 - 2027, sâuv tinh thânx bov đamv txâus xur lươngs, tiêu tsuânv huv trơưs cui đinhs.

Đồ họa: Bảo Ngọc

Quốc Sỹ

724
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.