Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat huy vai tsox ntơưv nênhs lâul - nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

18/08/2022 21:42 G8T+7

Nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx vai tsox zov chênhr hur kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô jông trơưs chor chuv trương, nghis cuêt ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs haz nde trux môngl phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Zos li, cxênhx wiv, chinhr cuênx cxuô cxênhx sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr zov chênhr, đênhr saz haz phat huy vai tsox ntơưv chor nênhs nuôr.

Cix 1: Yênhx jông đrul saz njênhk nhiav ntơưv jêx jos

HXênhr Đăk Nông nhis nuôr muôx 40 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê, đrul muôx li 168.840 tsêr haz yangx 637.900 lênhx nênhs. Hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 47.321 tsêr, đrul muôx li 216.290 lênhx nênhs, txir tiv lêx 31,47% tiz nênhs ntơưv xênhr. Trơưs Ban Minhx cxưx xênhr, Đăk Nông nhis nuô rmuôx 295 lênhx nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor shông đhâu, chor nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê tưz phat huy jông vai tsox qox tuôv ntơưv cxênhx wiv Đảng, chinhr cuênx cxuô cxênhx trâu pêx xinhv. Chor nênhs ntơư tsinhr mlôngl saz xangr, nguêns vongs, kruôz ntuôl pêx xinhv njênhk haz uô trơưs chuv trương, chinhr sach, phap luôx ntơưv Đảng, Têz qơưs haz chinhr cuênx cxuô cxênhx.

Chor nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê tsinhr cênhz đrul cxênhx wiv, chinhr cuênx, đoanx thêv nhoz trôngx qơư kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv uô trơưs jông phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar ntơưv thangx tsangv pêx xinhv nhoz”, cênhz Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz. Chor nênhs ntơư tsinhv zos chor nênhs trâu saz kruôz ntuôl tsôngv box tso tsês chor cêr chei kuz tsi jông, tuôr tsês haz phat huy banv săc văn hoar truênx thôngr, trâu saz uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôl…

Nênhs lâul Y Dung, jos Bu Pah, xar Trường Xuân (Đăk Song) thangv pêv trâu pêx xinhv lus uô jông saz xangr tsach nhiêms tuôr truôx an ninh tsơx tưs

Nênhs lâul K’Krơng (yo đơưz) minhx cxưx Mạ, jos Ka La Yu, xar Quảng Khê (Đăk Glong) tsinhr njiz, kruôz ntuôl pêx xinhv tsi mlôngl nênhs fêv hâuz nxuô

Nênhs lâul Sùng Cháy Thào (sangz lâux), minhx cxưx Môngz, jos Si Át, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) đênhr saz kuôl pux hur jos uô trơưs jông chinhr sach cêr hoaix hoar chuôz zis

Nênhs lâul K’Trơi, minhx cxưx M’nông, jos Tinh Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) cuz saz tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr

Nênhs muôx côngz bê Điểu Srêng (sangz kik), minhx cxưx M’nông nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) trâu saz tuôx txus tsêr đênhr saz pêx xinhv cxiv tsang chuôz zis văn hoar

>> Cix 2: Pangz mangx phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx nhoz trôngx qơư

Mai Anh

2,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.