Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul cxangz nde tiv lêx vur hangr jôngr

05/05/2022 15:00 G5T+7

Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr Đăk Nông jass tiv XII, ntu 2020 – 2025 chuôz kra chiv tiêu lus Môi trươngx zos “Por vêv tuôs nti chor hangr jôngr nhis nuôr tsinhv your, cxangz nde tiv lêx vur hangr jôngr lo yangx 40% trâu shông 2025”.

Chia uô muôx kangz hâu mux tiêu nuôr, Xênhr wiv Đăk Nông ban hanhx Nghis cuêt xur 06-NQ/TU lus cangr, por vêv, tror chok haz phuôv tsangr hangr jôngr truôx đrênhk; cxangz nde tiv lêx vur hangr jôngr ntu 2021 – 2025, til môngl txus shông 2030. Mênhx pêv tinh thânx Nghis cuêt, xênhr tox tsongs cxuô đăngs jul chia cangr, por vêv jông đuô chor hangr jôngr tưx nhiên nhis nuôr your. Cxuô đơn vix tsưc năng khac phux chor hans chêr hur haux lưv cangr, por vêv hangr jôngr. Hur ntơư, lưx lươngs tsưc năng cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cangr, por vêv hangr jôngr; seiz shuôs haz zaiv cêr tu nro tinhx tsangx siz txinhz, tsinhz nangv angr hôngr jôngr cxuv chei têz qơưs haz chor zos angr hangr jôngr tsi tâu zos… Ntu phuôv tsangr hangr jôngr tsuv cêhz đreiv phuôv tsangr cinh têr hangr jôngr truôx đrênhk.

Đăk Nông nhis nuôr muôx 330.000 haz hangr jôngr haz angr cui hoaix phuôv tsangr hangr jôngr, txir 50,65% tangs nro angr tưx nhiên ntơưv xênhr

Shông 2021, chor đơn vix tsưr hangr jôngr, chinhr cuênx trôngx qơư tưz phuôv tsangr tâu yangx 1.390 haz hangr jôngr, lo 139% cêr hoaix

Tangs nro xênhr muôx yangx 5.500 chuôz zis pêx xinhv minhx cxưx nênhs tsơưs lo zos khoanr por vêv yangx 105.200 haz hangr jôngr

Tox tsongs đăngs jul chia cangr, por vêv jông đuô yangx 196.000 ha hangr jôngr tưx nhiên nhis nuôr yuôr

Hur shông 2022, xênhr Đăk Nông nhangx xangv chok jê 1.900 ha hangr jôngr

Mux tiêu txus shông 2025 cxangz jê 2% tiv lêx vur hangr jôngr so li nhis nuôr

Mẫn Doanh

10,432
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.