Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor “câus tis nôngl ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv (cix xâuk kangz): Pangz mangx tuôr đriv truôx, phuôv tsangr

06/10/2022 21:38 G10T+7

Thangx tsangv đriv ntơưv xênhr Đăk Nông muôx 151.223 ha angr tưx nhiên, txir 23,3% chor angr tangs nro xênhr. Tangs nro thangx tsangv muôx yangx 17.100 tsêr, đrul yangx 70.720 lênhx nênhs haz 27 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê.

Chor shông đhâu, uô trơưs Nghis cuêt 05 ntơưv Xênhr wiv lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, bov đamv cuôr phongx an ninh thangx tsangv đriv, chor đảng viên nhoz ntơưv nuôr tsi tangs phat hui vai tsox ntâus ntêx hur cxuô făngz mas tsênhv trâu saz kruôz ntuôl chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv ntơưv têz qơưs txus trâu Pêx xinhv. Chor nênhs ntơư tsênhv uô nênhx jông, trâu saz môngl côngv cxuô hoax đôngx viv côngx đôngx, zos nênhs tiv zix lus phuôv tsangr cinh têr mas tâu pêx xinhv njênhk, saiz hluz.

Tiv zix, chor đảng viên tưz muôx ntâu pangz mangx, tsưr ziv uô jông, chor đăngs nuv uô jông chia kra trâu cxênhx wiv Đảng, chinhr cuênx cơ sơv; zaiv cêr ntâu trôngx plâuz cil txus siz txênhz đêx angr, kôngz lông viv cxiv tsang chor công trinhx, jưs anr sâuv thangx tsangv… Đrul zov chênhr đâux tư ntơưv Đảng, Têz qơưs, chinhr cuênx cxuô cxênhx, txus nuôr muôx 5/7 xar đriv tưz huv jêx jos yaz. Luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv Pêx xinhv ntơưv nuôr ziv nuz ziv tâu jông. Tinhx hinhx an ninh tsinhz chei, tsơx tưx an toanx tsôngv langx tuôr truôx đrênhk. Chor ntơư muôx pangz mangx ntâu ntơưv chor “câux til ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv.

Đảng viên thangx tsangv đriv xar Quảng Trực (Tuy Đưc) phuôv tsangr mô hinhx chok siz shơư cax phê-ca cao muôx kangz hâu cinh têr saz

Đảng viên tsôngv box minhx cxưx M’nông xar đriv Thuận An (Đăk Mil) trâu saz môngl côngv cxuô hoax đôngx thiêns nguêns, pangz pêx xinhv uô nênhx txov nhev

Đảng viên Điểu Toi, Phor Bí thư Chi bôx jos Bu Prâng 1, xar Quảng Trực siz thangv trâu canr bôx Đônx Biên phongx Đăk Dang lus phuôv tsangr cinh têr, bov đamv an ninh tsơx tưs sâuv thangx tsangv

Chor đảng viên cênhz đrul Đônx Biên phongx Tuy Đưc luôx đo cêr đriv, por vêv ndix đriv

Chor xar thangx tsangv đriv ziv nuz ziv truôx, phuôv tsangr

Y Sơn

373
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.