Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri (nau n'kôch dŭt): Sâm kơl mât mray n'har bri đăp mpăn, gĕh nau hao

06/10/2022 21:38 G10T+7

Ntŭk n'har bri bơh n'gor Dak Nong gĕh 151.223 hec te neh ntu, r'noh gĕh 23,3% lĕ r'ngôch neh ntu lam n'gor. Lam ntŭk n'har bri gĕh rlau 17.100 r'năk sa, đah ma rlau 701.720 bu nuyh n'hanh 27 bu nong oh nô rêh ndrel.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bư tĕng Nau n'hêl 05 bơh N'gor ủy gơi hao nau wăng sa - nau rêh bri bon, mât mray uĕh lăng đăp mpăn ta ntŭk n'har bri, ăp đảng viên ta aơ bơh đah n'hao uĕh nuih n'hâm tâm ăp ntil nau kan lah hôm lĕ n'hâm suan mbơh ntĭm nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật bơh Bri dak tât ma Bu nuyh bon lan. Khăn păng lĕ nau rêh uĕh lăng, lĕ nuih n'hâm sâm kơl ăp ntil nau kan tâm bon lan, jêng bu nuyh gĕh nau pah kan leo lor tâm nau kan hao nau wăng sa nĕ dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, gĕh nau rŏng.

Tâm nĕ, ăp đảng viên lĕ gĕh âk n'hâm suan, gĕh nau pah kan uĕh, ăp ntil nau kan di gơi mbơh ma cấp ủy Ðảng, n'gâng kan bri dak; pah kan phat dôih nô nau tâm pit neh ntu, tuh vanh yor ndâk nkra ngih wâl, ndơ kan tâm lam xă... Ðah nau sâm kơl bơh Ðảng, Bri dak, n'gâng kan bri dak ăp cấp, tât abaơ gĕh 5/7 xă n'har bri dơi kơp kan dŭt nau kan ndâk njêng bri bon mhe. Nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bơh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Nô nau đăp mpăn chính trị, uĕh lăng nau rêh bri bon dơi mât nâp phêt. Nau dơi gĕh kan aơ lah gĕh n'hâm suan sâm kơl bơh ăp bu nuyh "leo lor nau kan" ta ntŭk n'har bri.

Ðảng viên ntŭk n'har bri xă Quảng Trực (Tuy Ðức) hao nau kan tăm ca phê - ca cao n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Ðảng viên bu nuyh Bu nong xă n'har bri Thuận An (Dak Mil) nsrôih pah kan ndrel ăp ntil nau kan uĕh, sâm kơl bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk

Ðảng viên Ðiểu Toi, Groi Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1. xă Quảng Trực nchră nau kan đah kan bộ Mpôih Mât n'har bri Dak Dang bơh nô nau wăng sa, mât đăp mpăn nau rêh bon lan

Ăp đảng viên pah kan ndrel ma Mpôih ka han Mât n'har bri Tuy Ðức jăy gâ trong n'har bri, mât gâng lŭ n'har bri

Ăp xă ntŭk n'har bri rlau nar rlau đăp mpăn, gĕh nau hao

Y Sơn

367
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.