Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor “câus tis nôngl ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv

22/09/2022 17:57 G9T+7

Đăk Nông muôx cêr đriv ntêr muôx li 140 km, đhâu 7 xar, 4 hênhx buôs xênhr Mondulkiri, têz qơưs Campuchia. Hur chor shông đhâu, tinhx hinhx an ninh tsênhz chei, tsơx tưs, an toanx tsôngv langx thangx tsangv đriv tâu tuôr truôx đrênhk, luz nênhx Pêx xinhv ziv nuz ziv tâu jông. Hur ntơư, đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs tưz zos "câus tis nôngl ntâus ntêx” muôx ntâu pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv đriv.

Cix 1: Ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr

Đrul tinh thânx “Đảng viên uô ntêx, jêx jos lơưr kangz”, chor đảng viên tưz khangv đinhs tâu vai tsox nongx côt, ntâus ntêx hur chor phong tsox, tiv zix mas phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, bov đam keiz uô nênhx jông hlo trâu zus tus khênhx haz nênhs hur tsêr.

Cxuô lênhx đảng viên por lênhx chênhr phangx đăng cir phuôv tsangr chor mô hinhx cinh têr huv trâu điêux ciêns ntơưv chuôz zis. Tiv zix xưs li chor đảng viên Ðiểu Toi, Thị Nơ nhoz jos Bu Prâng 1, xar Quảng Trực (Tuy Ðưc); H'Plơ nhoz jos Sar Pa, xar Thuận An (Ðăk Mil); H'Oan H'ra, Y Nuăn Niê K'đăm, nhoz jos K'Nha, xar Ðăk Wil (Cư Jut)....

Tsi tangs li ntơư, chor đảng viên tsinhv trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv hlôngr tsưr ziv uô nox, hlôngr chok kôngz, zus tsax huv chia phuôv tsangr cinh têr. Đhâu ntơư, ntâu chuôz zis tưz iz trux xar, tsơưs saz xangr tol pangz ntơưv Têz qơưs; njênhk, chênhr phangx cxiv tsang chor mô hinhx phuôv tsangr cinh têr, cxiz chênhr chor mô hinhx siz lưr uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôl, cxiv tsang jêx jos yaz.

Đảng viên hluôs H’Oan H’ra (minhx cxưx Ê đê) tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox phuôv tsangr cinh têr ntơưv jos K’Nha, xar Đăk Wil (Cư Jut)

Zơưv Điểu Toi (sangz lâux), Phor Bí thư Chi bôx jos Bu Prâng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) kruôz hu pêx xinhv thangx tsangv đriv trâu saz phuoov tsangr cinh têr chuôz zis

Đrul kruôz ntuôl, kruôz hu ntơưv chor đảng viên, ntâu chuôz zis nênhs M’nông nhoz xar Quảng Trực (Tuy Đưc) hlôngr angr chok cax phê txi tsi jông môngl chok măc ca

Đảng viên Điểu Toi (minhx cxưx M’nông) jos Bu Prâng 1, xar Quảng Trực muôx sâu yangx 200 chơưx nhiax/shông ntơưv chok phưx txoz, măc ca, cax phê…

>> Cix 2: Sir jul tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Y Sơn

847
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.