Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz nhoz xar An toanx khu Quảng Trực

31/08/2022 16:54 G8T+7

Chor shông đhâu, iz făngz zov chênhr ntơưv Têz qơưs, uô qơư ntang chiaz cxiz chênhr phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx, pux tuz nhuôs tsôngv box cxuô minhx cxưx xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tưz sir jul, hlang đhâu txov nhev. Luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz, pangz mangx chox njêx muôl thangx angr buôs đriv phuôv tsangr ziv nuz ziv truôx đuô.

Xar Quảng Trực nhis nuôr muôx yangx 3.100 tsêr, txus tangs shông 2021, tangs nro xar muôx 964 tsêr nênhs pluôl, txir tiv lêx 30,80%, txu 19,08% so li shông  2020. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông kangz saz đuô shông ntêx, luz nênhs vâts tsât tinh thânx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz, nde trux. Hax tângx cơ sơv tâu đâux tư, khu nzir ziv nuz ziv hiênx đaix, tiv zix mas cêr bê tông môngl txus jêx jos haz thangx tsangv uô nox, uô zôngx ziv chia tiz nênhs môngl lus, muôs zuôr hangx huv zôngx ziv.

Xar An toanx khu Quảng Trực muôx ntâu trux hlôngr yaz hur chor shông đhâu

Xar Quảng Trực nhis nuôr tưz uô tar 13/19 tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz trơưs bôx tiêu chir têz qơưs. Hur shông 2022, trôngx qơư tox tsongs uôr tar tiêu chir xur 18 lus Hêx thôngr tsinhz chei haz tiêp câns phap luôx haz tiêu chir xur 19 lus tuôr truôx đrênhk an ninh, tsâtx tưx tsôngv langx jêx jos.

Chiênr binh lâul Điểu Sranh (sangz xik) tưx hox thâuv zos tuz nhuôs ntơưv jêx jos cach mangx

Xar chuôz mux tiêu tiv lêx chuôz zis pluôl txu 3%, jiêng chuôz zis pluôl zos minhx cxưx nênhs tsơưs txu txix 4 txus 5%; tiv lêx nhuôs zâu txix 2 - 5 shông môngl cơưv tâu 90%; tiv lêx shuv xinhz cơưv tangs cxênhx II tâu txuôl nzir cơưv cxênhx III, cơưv nghêx tâu 96%; chor shuv xinhz tso ntơưr tsês hur kangz 3 % trâu shuv xinhz cxênhx II, hur kangz 1% trâu shuv xinhz cxênhx I.

Tangs nro xar muôx jê 600 ha măc ca, tưz pangz mangx trâu hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôl trâu pux tuz nhuôs

Đrul truênx thôngr lus đruôl vangv vol, anh jungr, ciên cươngx hur ntâus tsangv cach mangx, nuz 27/5/2019, xar Quảng Trực tưz tâu Thủ tướng Chính phủ công nhênhx zos xar An toanx khu haz tol txaik Fax sơưr keiz ji tich cxênhx xênhr.

Côngz bê măc ca Quảng Trực muôx côngz jux jul, cênhz cxuôv tsês qơư chok tiz zangv hur uô nox

Dương Phong

2,505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.