Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đêx anr phuôv tsangr mô hinhx côngx đôngx (cix 1): Tsôngv box nhoz ntơưv qơư tsangr jê phuôv tsangr ju lix

22/07/2022 10:47 G7T+7

Shông 2018, jos Ja Ráh, xar Nâm Nung (Krông Nô) zos 1 hur 9 jêx jos tâu UBND xênhr xair siv uô mô hinhx ju lix côngx đôngx (DLCĐ). Nuôr zos zangv ju lix tâu phuôv tsangr sâuv cơ sơv chor grê văn hoar ntơưv côngx đôngx, zos côngx đôngx pêx xinhv cangr, tsov cưv khai thac haz sir zôngv.

Nâm Nung zos iz hur chor qơư muôx ntâu qơư ntang chia phuôv tsangr ju lix, tiv zix mas DLCĐ. Sâuv thangx tsangv xar muôx Căn cưr ntâus tsangv B4 – Liên xênhr IV, tsangs Nxư, pangl đêx haz ntâu mô hinhx ntông nox txir… Tiv zix, ntơưv nuôr tsinhv zos qơư uô nênhx nhoz ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz ntơưv qơư xưs li M’nông, Ê đê đrul ntâu zangv minhx cxưx. Iz făngz trâu saz phuôv tsangr cinh têr, tsôngv box tsinhv trâu saz tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr minhx cxưx.

Chia khai thac tiêmx năng lus phuôv tsangr DLCĐ, nôngz nhôngl đhâu, cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư sir jul cxiv tsang cơ tsêr, tsangz cxênhx hanhx đôngx đrul tinr hiêus jông. Tangv siv thâuv hâur shông 2022, trôngx qơư chênhr mangx tơư kra cxiv tsang Pơưk DLCĐ Yốk Nâm Nung muôx 113 thanhx viên minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv 2 luz jos Yốk Ju haz Ja Ráh. Hur ntơư muôx chor tuv pơưk phux tsach chor nôix jung, făngz jiêng xưs li homstay, khamr phar taix nguên thiên nhiên, nox hâuk, văn hoar văn nghês haz uô si jân jan… Đảng wiv, chinhr cuênx trôngx qơư đrul chor nganhx cil txus zov chênhr hâux lưv tror uô tơưv, pangz tsôngv box tsov cưv chor lêr côngv truênx thôngr, hôix siz lưr uô nox hâuk truênx thôngr, suôz gâux sênhr chêr, văn nghês cuânx tsungr… Txix ntơư, uô muôx qơư ndu hu khuô ju lix thâuv xangr tsaiv nghiêms cênhz côngx đôngx.

Căn cưr Nâm Nung zos iz hur 14 kror qơư uô si nhoz hur ntu 1 muôx bê hu "Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk”

Jos Ja Ráh haz Yốk Ju tâu sei li hâur pâuk văn hoar truênx thôngr M’nông ntơưv ntul ntâuz txaix, kra ndâu, nox hâuk, suôz nhax…

Chor thanhx viên ju lix côngx đôngr Yốk Nâm Nung tâu tsov cưv chor lơp yangz shuv, ndil seiz cơưv shuv tsưr ziv uô DLCĐ

Mô hinhx DLCĐ Yốk Nâm Nung tâu muôz lus tsangz cxênhx, đêx anr iz xar iz sanv phâmv Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz

H’Mai

996
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.