Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk R’lâp sir jul lo hênhx huv jêx jos yaz

07/07/2022 14:25 G7T+7

Đhâu 12 shông uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Đăk R'lâp muôx 10/10 xar lo huv jêx jos yaz; zos thơưx luz hênhx ntơưv xênhr lo mux tiêu nuôr.

Chia lo cêt cuav sâuv zos sir jul, trâu saz pangz ntơưv pêx xinhv haz cxuô cxênhx chox kra sâuv thangx tsangv hênhx. Cxuô cxênhx Pêx xinhv, joanh nghiex tưz yưv yênhx puô tiv nhiax, yênhx châuv cxênhz nuz công, tsês angr chia cxiv tsang chor công trinhx, hax tângx lus zos thông, tsêr cơưv, tsêr văn hoar… Luz nênhx cinh têr, văn hoar, tsôngv langx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv ndê trux, Shông    2021, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 60 chơưx nhiax/lênhx nênhs.

Chia tâu hênhx jêx jos yaz trâu shông 2023, hênhx Đăk R’lâp tsuv lo 9/9 tiêu chir cxênhx hênhx. Nhis nuôr, hênhx tưz lo 7/9 tiêu chir zos cui hoaix, zos thông, thuiv lơix, uô nox, pangx tênhz, an ninh-tsâtx tưx haz tơư kra; 2 chiv tiêu tsi tâu lo zos văn hoar, y têr, zor zux haz môi trươngx. Hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, hênhx zov chênhr tuôr tsês tsât lươngs tangs nro cxuô făngz trâu chor tiêu chir tưz lo huv jêx jos yaz ntơưv cxuô luz xar.

Đăk R’lâp sir jul txus shông 2023 muôx 1 xar lo công nhênhx huv jêx jos yaz nâng cao haz hênhx lo huv jêx jos yaz

Pangx tênhz cêr môngl trâu jêx jos lo đâux tư iz tuôv cxix

Tsêr y têr xar Quảng Tín tsinhr tuôr tsês haz tuôr truôx huv Têz qơưs

Pêx xinhv Đạo Nghĩa hlôngr vangx cax phê lâul chia chok cax phê njuôz kêl tâuz txi ndư đuô

Ntâu chuôz zis hlôngr pâur vangx cax phê txi tsơưs chia chok ntông nox txir

Mô hinhx chok jâuz hur tsêr ar tangz tov lo pêx xinhv krêz đangr sâuv thangx tsangv hênhx

Mai Anh

2,943
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.