Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong sir jul hlang đhâu hênhx pluôl

20/05/2022 17:14 G5T+7

Đăk Glong zos hênhx pluôl ntơưv xênhr Đăk Nông, tangs nro hênhx muôx 7 xar đrul 61 jêx jos; hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 55%. Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx hênhx jas tiv IV ntu 2020 – 2025, hâux lưv txu pluôl tsinhr lo cxuô cxênhx chinhr cuênx zov chênhr tiv zix.

Cix 1: Zov chênhr txu tiv lêx chuôz zis pluôl

Chor shông đhâu, iz făngz lo sir chor cơ chêr, chinhr sach ntơưv Trung ương, pux tuz nhuôs cxuô minhx cxưx hênhx Đăk Glong tưz lo xênhr, hênhx pangz ntâu jưs anr, chinhr sach xưs li: Jưs anr krêz đangr mô hinhx txu pluôl chia pangz 12 mô hinhx zus tsax ntơưv 7 xar; pangz đâux tư cơ sơv hax tângx, txaik pênhr phuôv tsangr uô nox, xuât khâuv los đôngx… Đhâu ntơư, tưz pangz zaiv cêr lo chor phiv liv, muôx điêux ciêns chia nênhs pluôl phuôv tsangr cinh têr.

Iz făngz ntơư, iêur tôr “đăngs jul făngz hur” ntơưv pêx xinhv muôx vai tsox zov chênhr tiv zix hur hâux lưv txu pluôl. Chor chuôz zis pluôl tưz pâuz tâu kror zov chênhr ntơưv Têz qơưs, txix ntơư tưz sir jul hlangz txov nhev, nde đhâu yeiz pluôl, muôx hâur pâuk zov chênhr chia Đăk Glong txuôl nzir tox tsongs uô muôx kangz hâu tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôl truôx đrênhk ntu txuôl nzir. Zos li, tiv lêx chuôz zis pluôl fênhx đrăngz nax shông txu 5,21%, hur ntơư thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs zos 5,6%. Shông 2020, hênhx Đăk Glong tưz txu lo yangx 13% chuôz zis pluôl (txix 40,9% grêl yuôr 27,6%).

Lo txaik pênhr ưu đair, pangz cir thuôx tu cax phê, chuôz zis zơưv K’Kông nhoz jos Sa Ú Dru, xar Quảng Khê hlang đhâu pluôl hur shông 2021

Ntâu chuôz zis pluôl tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Đăk Glong tưz iz trux truôx cinh têr, hlang đhâu pluôl zos chok jâuz zus cangz

Cêr môngl thangx tsangv uô nox lo đâux tư, pangz pêx xinhv zôngx ziv môngl lus uô nox

Uô kangz hlang đhâu pluôl, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz Đăk Glong tsinhv sir jul cxiv tsang mô hinhx trang traix huv haz zâu

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis tsôngv box Mạ uô tsêr đangr pho

Y Sơn

>> Cix 2: Yơưz sơưr tinh thânx hlang phiv liv, nde trux

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.