Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Drô trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

14/07/2022 22:52 G7T+7

Xar Đăk Drô (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul 2.326 tsêr haz 9.064 lênhx nênhs, 13 zangv minhx cxưx uô nênhs nhoz uô cê; tangs nro angr tưx nhiên zos 5.435,2 ha.

10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mu xtiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), txus nuôr, xar Đăk Drô tưz kruôz tâu jê 72 tiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv tâu yangx 13 tiv nhiax, yênhx puô nuz công, tsês angr cênhz Têz qơưs cxiv tsang chor công trinhx, hax tângx lus cêr môngl lus, tsêr cơưv ntơưr, tsêr văn hoar… Luz nênhx cinh têr, văn hoar, tsôngv langx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv tâu jông. Shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs tâu yangx 47,2 chơưx nhiax/lênhx nênhs, chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 106 tsêr; 8/8 jêx jos tâu côngz bê văn hoar. Hli 3/2022, xar Đăk Drô lo côngs nhênhx huv NTM.

Iz chik câuv plơưr xar NTM Đăk Drô

100% jêx jos muôx tsêr văn hoar côngx đôngx đangr pho

Tang snro xar muôx 27,2/31,6 km cêr jêx jos luôv mox nhex los sis luôv cxeik

Tiv lêx chuôz zis muôx tsêr nhoz huv trơưs cui đinhs zos 2.215 tsêr, lo yangx 96%

Xar muôx 2 hơx tac zus njêl đêx kangz jiz haz ntâu jưs anr, mô hinhx chok kôngz, zus tsax

Kôngz chok tsinhv ntơưv xar zos cax phê, phưx txoz, điều, cao su… đrul tang snro angr zos 4.458 ha

Minh Huyền

993
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.