Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sangz têk pangz mangx ntơưv Đảng nhoz Đăk Glong (cix xâuk kangz): Trâu saz hur uô nox uô hâuk

27/10/2022 13:14 G10T+7

Txix shông 2017 - 2022, Hênhx đoanx Đăk Glong tưz tsov cưv ntâu hoax đôngx chia muôx điêux ciêns, pangz ĐVTN khơiv nghiêx, lơx nghiêx, phuôv tsangr cinh têr…

Hênhx đoanx tưz krêz chor lơp kra zos tiênr bôx khoa hocx cir thuôx; lơp cơưv shuv citt thuôx chok kôngz; kruôz ntuôl chinhr sach nuv uô, pangz haz khuênr khich thanh niên môngl xuât khâuv los đôngx; tsov cưv chor lơp kra nghêx haz kra nuv uô trâu thanh niên los đôngx jêx jos… Iz făngz, Hênhx đoanx cênhz đrul Ngân hangx Chinhr sach tsôngv langx jaiv ngân yangx 117 tiv nhiax trâu ĐVTN txaik chia khơv nghiêx, lơx nghiêx, phuôv tsangr cinh têr.

Uô kangz cơưv tsưr ziv, pâuz khoa hocx cir thuôx haz pangz pênhr txaik, chor ĐVTN sâuv thangx tsagv hênhx tưz sir jul đâux tư phuôv tsangr uô nox uô hâuk; trâu saz uô chor mô hinhx cinh têr huv trâu chuôz zis haz trôngx qơư. Chor mô hinhx cinh têr zos thanh niên uô tsưr sâuv thangx tsangv hênhx ziv nuz ziv ntâu, ĐVTN tiêu biêuv hur uô nox uô hâuk ziv nuz ziv muôx ntâu. Trơưs ntâus grê ntơưv Hênhx wiv, UBND hênhx haz Hênhx đoanx Đăk Glong, nuôr zos iz kror jông, tsuv khuênr khich chia thanh niên trâu saz lơx thân, lơx nghiêx, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang trôngx qơư ziv nuz ziv phuôv tsangr, truôx đrênhk haz vangv mênhx.

ĐVTN Giàng A Khá, minhx cxưx Môngz nhoz xar Đăk R’măng muôx 4 ha cax phê, yangx 1 ha ntông ceo sâu tâu yênhx puô chơưx nhiax/shông

Pangz mô hinhx zus buô têz lai trâu ĐVTN minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv hênhx

Thanh niên Nguyễn Minh Tân, xar Đăk Ha uô mô hinhx chok điz lê Hoàng Kim, điz lê Hàn Quốc huv tiêu chuânv VietGAP sâu tâu yangx 200 chơưx nhiax/shông

Mô hinhx chok txir lưs muôv cangz xuât khâuv trâu Trung Quốc ntơưv ĐVTN Ngô Thanh Sáng, xar Quảng Sơn sâu tâu nhiax ntâu

Hênhx đoanx Đăk Glong tsov cưv chox ĐVTN môngl ndil saiz mô hinhx điz lê Hàn Quốc ntơưv xaee Đăk Ha

Minh Huyền

868
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.