Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sangz têk pangz mangx ntơưv Đảng nhoz Đăk Glong

20/10/2022 07:58 G10T+7

Hênhx đoanx Đăk Glong nhis nuôr muôx yangx 15.000 đoanx viên, thanh niên (ĐVTN). Nôngz nhôngl đhâu, lưx lươngs ĐVTN nhoz ntơưv nuôr cuz saz lus môngl uô cxuô phong tsox thanh niên tinhx nguêns, thanh niên khơiv nghiêx…, pênhv yênhx zos sangz têk pangz mangx ntơưv Đảng bôx trôngx qơư.

Cix 1: Ntâus ntêx cxuô phong tsox trôngx qơư

Phat hui tinh thânx xung cich ntơưv shông hluôs “Kror tưs zuôr thanh niên muôx, nuv đaz tsi phiv liv muôx thanh niên”, nôngz nhôngl đhâu, chor tsov cưv đoanx sâuv thangx tsangv hênhx tưz tsov cưv phong tsox hanhx đôngx viv côngx đôngx, tsôngv langx, hu grul tâu chông lênhx ĐVTN ntơưv chor tsov cưv Đoanx, Hôix, Đôix tuôx côngv.

Shông 2017-2022, ntâu công trinhx, phênhv nuv muôx kangz hâu, tsênhz tas tưz tâu kra uô xưs li: Uô vêv xinhz 165 km cêr jêx jos; khu đuô 10 ntu cêr thanh niên tưx cangr; uô 6 luz tsêr siz hluz; sơn khu tsêr cơưv ntơưv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz; uô tsêr vêv xinhz trâu shuv xinhz tsêr cơưv cxênhx II Đăk Nang, xar Đăk Som; zos 16 luz yangr tax uô si; 1 pangs luôv đêx trâu chor cưr ntơưv xar Đăk Plao; khơưs puz 2 kror đêx hâuk ntơưv xar Quảng Hoà; tơưk chik puv cêr jêx jos 3,5 km nttơưv xar Đăk Som..., đrul chor nhiax ndê txus yênhx tiv nhiax.

Chor tsov cưv đoanx tsênhv kruôz ntuôl yangx 800 tsêr nênhs pêx xinhv sâu ntơưr cam cêt tsi cxuv chei phap luôx. Ntâu hoax đôngx, nuv uô tsinhz tas ntơưv thanh niên tưz uô puv tinh thânx xung cich, ntâus ntêx tưz xưs li tsach nhiêms ntơưv shông hluôs trâu côngx đôngx. Đhâu ntơư, pangz mangx ntâu trâu công cuôx cxuôv yeiz, txu pluôs, cxiv tsang hênhx Đăk Glong ziv nuz ziv phuôv tsangr.

Hênhx đoanx Đăk Glong tsov cưv ntâu chuôv kruôz ntuôl phap luôx trâu ĐVTN haz pêx xinhv

Thanh niên Công an hênhx môngl xar Quảng Hòa uô căn cươc tiz nênhs trâu pêx xinhv pluôs, muôx moz…

ĐVTN pangz uô vêv xinhz tsêr lơp uô ntêx shông cơưv yaz ntơưv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz

Đhok hêx thôngr pangx tênhz tơưk chik “Tơưk chik puv cêr cêr jêx jos”

ĐVTN hênhx đrul chor tsêr nênhs saz jông puz nux trâu chor chuôz zis tsov nhev, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv xar Đăk Ha, Quảng Hòa

>> Cix xâuk kang: Trâu saz hur uô nox uô hâuk

Minh Huyền

973
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.