Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Drô trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 14/07/2022 22:52
 • Xar Đăk Drô (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul 2.326 tsêr haz 9.064 lênhx nênhs, 13 zangv minhx cxưx uô nênhs nhoz uô cê; tangs nro angr tưx nhiên zos 5.435,2 ha.
 • Đăk R’lâp sir jul lo hênhx huv jêx jos yaz
 • 07/07/2022 14:25
 • Đhâu 12 shông uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Đăk R'lâp muôx 10/10 xar lo huv jêx jos yaz; zos thơưx luz hênhx ntơưv xênhr lo mux tiêu nuôr.
 • Tuy Đưc zov chênhr phuôv tsangr đảng viên hur tsôngv box Môngz
 • 22/06/2022 17:45
 • Đảng bôx hênhx Tuy Đưc xac đinhs hâux lưv cxiv tsang haz phuôv tsangr Đảng trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (hur ntơư muôx nênhs Môngz), thangx tsangv pê ntux txir zos hâux lưv zov chênhr, pangz mangx chia muôx canr bôx trâu cơ sơv haz uô muôx kangz hâu chox kra phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư. Nax shông, Đảng box hênhx zov chênhr krêz chor lơp yangz shuv nhênhx pâuz lus Ðảng trâu chor nênhs ưu tur. Nganhx Zor zux hênhx tưz krêz chor lơp buv tuc văn hoar trâu chor nênhs ưu tur zos minhx cxưx nênhs tsơưs chia muôx nênhs phuôv tsangr Đảng.
 • Caz njê, chênhr phangx uô ntêx xur mông đangs nxuô sâuv mangx tsôngv langx
 • 17/06/2022 14:36
 • Nhis nuôr, vchor trang mangx tsôngv langx muôx ntâu xur mông đangs nxuô, xur mông tsi jông. Chor xur mông iz făngz, tsi tâu lo seiz njuôl, tsi tsinhz mênhx uô pôngz an ninh nôix bôx, pôngz cêr côngv saz cxuô minhx cxưx. Pêx xinhv tsuv caz njê, chênhr phangx chia puv pâuz chor xur mông nuôr.
 • Đức Minh sir jul tuôr truôx haz cxơưz nde tsât lươngs cxiv tsang jêx jos yaz
 • 02/06/2022 10:43
 • Xar Ðức Minh (Ðăk Mil) muôx angr tưx nhiên 34,35 km2, đrul tiz nênhs muôx yangx 14.300 lênhx, uô nênhx nhoz ntơưv 15 luz jos. Kangz shông 2021, xar Đức Minh lo công nhênhx zos xar jêx jos yaz. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 52 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông, xar tưz tsi yuôr tsêr tamx, chuôz zis pluôl nhis nuôr yuôr 74 tsêr, txir tiv lêx 1,86%... Hâux lưv phuôv tsangr kra cơưv, y têr lo zov chênhr; an ninh tsinhz chei, tsâx tưs-an toanx tsôngv langx lo bov đamv.
 • Cix xâuk kangz: Yơưz sơưr tinh thânx hlang phiv liv, nde trux
 • 26/05/2022 10:44
 • Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx hênhx tiv IV, ntu 2020 – 2025 chuôz mux tiêu, txu grêl tiv lêx chuôz zis pluôl fênhx đrăngz txix 3-5%; chor xar muôx tiv lêx chuôz zis pluôl hur kangz 20%, nax shông txu txix 2-3%; chor xar muôx tiv lêx chuôz zis pluôl yangx 20%, nax shông txu grêl txix 3-5%.
 • Đăk Glong sir jul hlang đhâu hênhx pluôl
 • 20/05/2022 17:14
 • Đăk Glong zos hênhx pluôl ntơưv xênhr Đăk Nông, tangs nro hênhx muôx 7 xar đrul 61 jêx jos; hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 55%. Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx hênhx jas tiv IV ntu 2020 – 2025, hâux lưv txu pluôl tsinhr lo cxuô cxênhx chinhr cuênx zov chênhr tiv zix.
 • Sir jul cxangz nde tiv lêx vur hangr jôngr
 • 05/05/2022 15:00
 • Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr Đăk Nông jass tiv XII, ntu 2020 – 2025 chuôz kra chiv tiêu lus Môi trươngx zos “Por vêv tuôs nti chor hangr jôngr nhis nuôr tsinhv your, cxangz nde tiv lêx vur hangr jôngr lo yangx 40% trâu shông 2025”.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.