Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chor “câus tis nôngl ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv
 • 22/09/2022 17:57
 • Đăk Nông muôx cêr đriv ntêr muôx li 140 km, đhâu 7 xar, 4 hênhx buôs xênhr Mondulkiri, têz qơưs Campuchia. Hur chor shông đhâu, tinhx hinhx an ninh tsênhz chei, tsơx tưs, an toanx tsôngv langx thangx tsangv đriv tâu tuôr truôx đrênhk, luz nênhx Pêx xinhv ziv nuz ziv tâu jông. Hur ntơư, đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs tưz zos "câus tis nôngl ntâus ntêx” muôx ntâu pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv đriv.
 • Thuận An zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 14/09/2022 09:25
 • Đảng bôx xar Thuận An (Ðăk Mil) nhis nuôr muôx 17 chi bôx trưx thuôx đrul yangx 297 đảng viên; hur ntơư đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 6,7%. Nongz nhôngl đhâu, cênhz đrul chox kra Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, Đảng bôx xar Thuận An tsinhr zov chênhr, uô jông hâux lưv phuôv tsangr đảng viên, tiv zix mas đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Sănr sangx Đaix hôix Đoanx xênhr Đăk Nông jas tiv IV
 • 09/09/2022 10:45
 • Đaix hôix Đaix biêuv Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022-2027 zos xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr ntơưv shông hluôs Đăk Nông; nhangx xangv zuôr tâu tsov cưv txix nuz 21/9. Txus six nhôngl nuôr, cxuô hâux lưv bangx tưz cơ banv uô tar; cxuô cxênhx Đoanx hur xênhr tưz sănr sangx trâu jas đaix hôix jas tiv IV.
 • Hlôngr yaz nhoz xar An toanx khu Quảng Trực
 • 31/08/2022 16:54
 • Chor shông đhâu, iz făngz zov chênhr ntơưv Têz qơưs, uô qơư ntang chiaz cxiz chênhr phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx, pux tuz nhuôs tsôngv box cxuô minhx cxưx xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tưz sir jul, hlang đhâu txov nhev. Luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz, pangz mangx chox njêx muôl thangx angr buôs đriv phuôv tsangr ziv nuz ziv truôx đuô.
 • Phat huy vai tsox ntơưv nênhs lâul - nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 18/08/2022 21:42
 • Nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx vai tsox zov chênhr hur kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô jông trơưs chor chuv trương, nghis cuêt ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs haz nde trux môngl phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Zos li, cxênhx wiv, chinhr cuênx cxuô cxênhx sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr zov chênhr, đênhr saz haz phat huy vai tsox ntơưv chor nênhs nuôr.
 • Đăk Drô trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 14/07/2022 22:52
 • Xar Đăk Drô (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul 2.326 tsêr haz 9.064 lênhx nênhs, 13 zangv minhx cxưx uô nênhs nhoz uô cê; tangs nro angr tưx nhiên zos 5.435,2 ha.
 • Đăk R’lâp sir jul lo hênhx huv jêx jos yaz
 • 07/07/2022 14:25
 • Đhâu 12 shông uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Đăk R'lâp muôx 10/10 xar lo huv jêx jos yaz; zos thơưx luz hênhx ntơưv xênhr lo mux tiêu nuôr.
 • Tuy Đưc zov chênhr phuôv tsangr đảng viên hur tsôngv box Môngz
 • 22/06/2022 17:45
 • Đảng bôx hênhx Tuy Đưc xac đinhs hâux lưv cxiv tsang haz phuôv tsangr Đảng trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (hur ntơư muôx nênhs Môngz), thangx tsangv pê ntux txir zos hâux lưv zov chênhr, pangz mangx chia muôx canr bôx trâu cơ sơv haz uô muôx kangz hâu chox kra phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư. Nax shông, Đảng box hênhx zov chênhr krêz chor lơp yangz shuv nhênhx pâuz lus Ðảng trâu chor nênhs ưu tur. Nganhx Zor zux hênhx tưz krêz chor lơp buv tuc văn hoar trâu chor nênhs ưu tur zos minhx cxưx nênhs tsơưs chia muôx nênhs phuôv tsangr Đảng.
 • Caz njê, chênhr phangx uô ntêx xur mông đangs nxuô sâuv mangx tsôngv langx
 • 17/06/2022 14:36
 • Nhis nuôr, vchor trang mangx tsôngv langx muôx ntâu xur mông đangs nxuô, xur mông tsi jông. Chor xur mông iz făngz, tsi tâu lo seiz njuôl, tsi tsinhz mênhx uô pôngz an ninh nôix bôx, pôngz cêr côngv saz cxuô minhx cxưx. Pêx xinhv tsuv caz njê, chênhr phangx chia puv pâuz chor xur mông nuôr.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.