Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chi bôx jos Cây Xoài uô jông vai tsox chox kra
 • 03/02/2023 16:18
 • Jos Cây Xoài, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) zos qơư uô nox nhoz ntơưv tsôngv box Mạ haz M’nông thâuv ntêx haz zos qơư oz pangz canr bôx krêz cêr Kâuv têz-Kangz têz tưz siz njil shông 1960.
 • Ðảng bôx Ðăk Nông sir jul cxangz ndê vai tsox chox kra tangs nro cxuô făngz
 • 15/12/2022 09:55
 • Muôx tơưv, cxiv tsang haz phuôv tsangr ntơưv Đảng bôx xênhr Quảng Đưc - thâuv hli 12/1960 (nhis nuôr zos xênhr Đăk Nông) tưz khăngv đinhs vai tsox chox kra, cuêt tinhv cxuô kror thăngr lơis ntơưv xênhr hur sưs nghiêx cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs. Đảng bôx xênhr tsênhr thêv hiêns vai tsox ntâus ntêx, uô cênhz Pêx xinhv, phat hui đăngs jul tangs nro ntơưv pơưk côngv saz tang spêx xinhv hur cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs. Hur chox kra tangs nro cxuô făngz ntơưv Đảng bôx xênhr, cinh têr, văn hoar, tsôngv langx ziv nuz ziv phuôv tsangr; an ninh cuôr phongx tuôr truôx đrênhk; luz nênhx ntơưv Pêx xinhv ziv nuz ziv truôx haz tâu jông.
 • Hôix nghis ISV20 uô tar jông
 • 01/12/2022 10:30
 • Uô kangz 3 nuz uô hâux lưv trâu saz, tsach nhiêms haz muôx kangz hâu, Hôix nghis Kang ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV20) ntơưv xênhr Đăk Nông tưz uô tar jông.
 • Sangz têk pangz mangx ntơưv Đảng nhoz Đăk Glong
 • 20/10/2022 07:58
 • Hênhx đoanx Đăk Glong nhis nuôr muôx yangx 15.000 đoanx viên, thanh niên (ĐVTN). Nôngz nhôngl đhâu, lưx lươngs ĐVTN nhoz ntơưv nuôr cuz saz lus môngl uô cxuô phong tsox thanh niên tinhx nguêns, thanh niên khơiv nghiêx…, pênhv yênhx zos sangz têk pangz mangx ntơưv Đảng bôx trôngx qơư.
 • Thanh niên Đăk Nông xung cich viv côngx đôngx
 • 12/10/2022 20:57
 • Xênhr Ðăk Nông nhis nuôr muôx 157.728 thanh niên, yangx 93.220 hôix viên Hôix LHTN cơ sơv tangz tov sinh hoax ntơưv 1.850 chi hôix, câu lax bôx, tuv, đôix, pơưk. Phat hui tinh thânx xung cich ntơư “Kror tưs zuôr thanh niên muôx, nuv đaz tsi phiv liv muôx thanh niên”, chor shông đhâu, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tưz tsov cưv ntâu hoax đôngx viv côngx đôngx, tsôngv langx, hu grul tâu chôngz lênhx đoanx viên, thanh niên nhoz chor tsov cưv đoanx trưx thuôx tuôx côngv.
 • Chor “câus tis nôngl ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv
 • 22/09/2022 17:57
 • Đăk Nông muôx cêr đriv ntêr muôx li 140 km, đhâu 7 xar, 4 hênhx buôs xênhr Mondulkiri, têz qơưs Campuchia. Hur chor shông đhâu, tinhx hinhx an ninh tsênhz chei, tsơx tưs, an toanx tsôngv langx thangx tsangv đriv tâu tuôr truôx đrênhk, luz nênhx Pêx xinhv ziv nuz ziv tâu jông. Hur ntơư, đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs tưz zos "câus tis nôngl ntâus ntêx” muôx ntâu pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv đriv.
 • Thuận An zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 14/09/2022 09:25
 • Đảng bôx xar Thuận An (Ðăk Mil) nhis nuôr muôx 17 chi bôx trưx thuôx đrul yangx 297 đảng viên; hur ntơư đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 6,7%. Nongz nhôngl đhâu, cênhz đrul chox kra Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, Đảng bôx xar Thuận An tsinhr zov chênhr, uô jông hâux lưv phuôv tsangr đảng viên, tiv zix mas đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Sănr sangx Đaix hôix Đoanx xênhr Đăk Nông jas tiv IV
 • 09/09/2022 10:45
 • Đaix hôix Đaix biêuv Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022-2027 zos xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr ntơưv shông hluôs Đăk Nông; nhangx xangv zuôr tâu tsov cưv txix nuz 21/9. Txus six nhôngl nuôr, cxuô hâux lưv bangx tưz cơ banv uô tar; cxuô cxênhx Đoanx hur xênhr tưz sănr sangx trâu jas đaix hôix jas tiv IV.
 • Hlôngr yaz nhoz xar An toanx khu Quảng Trực
 • 31/08/2022 16:54
 • Chor shông đhâu, iz făngz zov chênhr ntơưv Têz qơưs, uô qơư ntang chiaz cxiz chênhr phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx, pux tuz nhuôs tsôngv box cxuô minhx cxưx xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tưz sir jul, hlang đhâu txov nhev. Luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz, pangz mangx chox njêx muôl thangx angr buôs đriv phuôv tsangr ziv nuz ziv truôx đuô.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.