Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Drô nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 14/07/2022 22:52
 • Xă Dak Drô (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon đah 2.326 r'năk n'hanh 9.064 bu nuyh, 13 bu nong oh nô rêh ndrel; lĕ r'ngôch neh ntu gĕh 5.435,2 hec ta.
 • Tuy Ðức uănh kh'lay nau kan n'hao âk đảng viên tâm bon lan bu nuuyh Mông
 • 22/06/2022 17:45
 • Ðảng bộ n'qual Tuy Ðức trĕng nau kan ndâk njêng n'hanh n'hao Ðảng đah bon lan bu nong iê bu nuyh (tâm nĕ gĕh bu nuyh Mông), mpeh gĕh chroh jêng du ntil nau kan kh'lay, sâm kơl bư gĕh bu nuyh kan bộ ta cơ sở n'hanh n'hao nau kan ntĭm gai nau wăng sa - nau rêh bon lan lan tâm n'qual. Ăp năm, Ðảng bộ sâm kơl pơk jrô ntĭm gĭt nô nau Ðảng ân bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh. M'bŭch kan Ntĭm sơm n'qual hôm pơk ăp jrô bổ túc văn hóa ân bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh lah bu nong iê bu nuyh gơi bư gĕh nao nao bu nuyh kan tâm Ðảng.
 • Kah gĭt, n'jrăng bơh ăp nô nau gĕh nau tih ta mạng xã hội
 • 17/06/2022 14:36
 • Abaơ, ta ăp mạng xã hội gĕh âk ngăn nau n'kôch mbruh, nau n'kôch mô saơ uĕh. Ăp ntil nau n'kôch du mpeh, mô hŏ dơi bu ksiêm uănh di ma mô, nô nau mô gĕh ngăn ngăn bư roh nau đăp mpăn nội bộ, tâm nkhah nau tâm r'nglăp têh ăp bu nong.
 • Ðức Minh du nuih mât n'hanh n'hao uĕh nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 02/06/2022 10:43
 • Xă Ðức Minh (Dak Mil) gĕh neh ntu huy 34,35 km2, đah r'noh bu nuyh gĕh 14.300, rêh ta 15 thôn, bon. Dăch dŭt năm 2021, xă Ðức Minh dơi kơp jêng xă bon lan mhe. Tât abaơ, gĕh r'sĭt tâm nau pah kan du huê bu nuyh tât 53 r'keh prăk du năm, xă mô hôm gĕh wâl rung rơch, r'noh r'năk o-ach hôm 74 r'năk, gĕh tâm 1,86%... Nau kan ntĭm nti săm but, y tế dơi bri dak kơl; đăp mpăn chính trị, uĕh lăng - đăp mpăn nau rêh bonlan dơi mât uănh nâp phêt.
 • Dak Glong ndrôih pah kan klaih n'qual o-ach
 • 20/05/2022 17:14
 • Dak Glong jêng du n'qual o-ach tâm n'gor Dak Nong, lam n'qual gĕh 7 xă đah 61 thôn, bon; tâm nĕ r'noh bu nuyh bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 55%. Pah kan tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'qual tâ tâl IV năm 2020 - 2025, nau kan trŭnh nau rêh o-ach dơi ăp m'bŭch kan trĕng kơl.
 • Nsrôih pah kan hao r'noh n'kŭm tăm bri
 • 05/05/2022 15:00
 • Nau n'hêl Rbŭn têh bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025 trŭnh nau kan Ntŭk bri lah "Mât mray mô dơi ân bu muih phă bri dôl gĕh, hao r'noh n'kŭm tăm tơm si bri rlau 40% ta năm 2025".
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.