Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri
 • 22/09/2022 17:57
 • Dak Nong gĕh trong n'har bri jong tâm 140 km, găn ta 7 xă, 4 n'qual dăch đah n'gor Mondulkiri, Bri dak Drôn. Tâm ăp năm lĕ lăn, nô nau đăp mpăn chính trị, uĕh lăng, đăp mpăn bri bon ta ntŭk n'har bri dơi mât nâp phêt, nau rêh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Tâm nĕ, đảng viên bu nong iê bu nuyh lĕ jêng "bu nuyh leo lor tâm nau kan" gĕh âk n'hâm suan sâm kơl hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta ntŭk n'har bri.
 • Thuận An sâm kơl n'hao âk đảng viên bu nong iê bu nuyh
 • 14/09/2022 09:25
 • Ðảng bộ xă Thuận An (Ðắk Mil) abaơ gĕh 17 chi bộ trực thuộc đah rlau 297 đảng viên, tâm nĕ đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh 6,7%. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kan ndjôt bôk ntĭm gai Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa - nau rêh, Ðảng bộ xă Thuận An hôm uănh kh'lay, pah kan uĕh nau kan n'hao đảng, tâm nĕ gĕh đảng viên bu nong iê bu nuyh.
 • Rơm jêh Rbŭn têh Ðoàn n'gor Dak Nong tâ IV
 • 09/09/2022 10:45
 • Rbŭn têh Ðại biểu Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027 jêng du ntil nau kan chính trị kh'lay bơh phung druh ndăm n'gor Dak Nong; klăp lah dơi ndâk kan ntơm lơ 21/9. Tât mông abaơ, ăp ntil nau rơm ma nau kan dơi bu pah kan dŭt; ăp cấp Ðoàn tâm n'gor lĕ rơm jêh ma nar rbŭn têh tâ IV.
 • Plăch r'gâl xă Ðăp mpăn mpeh Quảng Trực
 • 31/08/2022 16:54
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah gĕh nau kơl bơh Bri dak, gơi hao nau wăng sa - bri bon, bon lan ăp bu nong xă Quảng Trực (Tuy Ðức) mô rlu nsrôih, găn nau jêr jŏk. Nau rêh bu nuyh bon lan gĕh âk nau r'gâl mhe, sâm kơl n'hao nau rêh bu nuyh bon lan ta mpeh n'har bri rlau nar rlau hao nâp phêt.
 • N'hao nau kh'lay tâm nau kan bơh bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 18/08/2022 21:42
 • Bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ta ntŭk bu nong iê bu nuyh gĕh nau kh'lay tâm nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan pah kan di ăp trong ntĭm kan, nau n'hêl bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật bơh Bri dak n'hanh hao nau wăng sa - nau rêh bon lan. Yor nĕ, cấp ủy, n'gâng kan bri dak ăp cấp tâm lam n'gor way mât, n'hưch nuih n'hâm n'hanh n'hao nau kh'lay tâm nau pah kan phung aơ.
 • Dak Drô nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 14/07/2022 22:52
 • Xă Dak Drô (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon đah 2.326 r'năk n'hanh 9.064 bu nuyh, 13 bu nong oh nô rêh ndrel; lĕ r'ngôch neh ntu gĕh 5.435,2 hec ta.
 • Tuy Ðức uănh kh'lay nau kan n'hao âk đảng viên tâm bon lan bu nuuyh Mông
 • 22/06/2022 17:45
 • Ðảng bộ n'qual Tuy Ðức trĕng nau kan ndâk njêng n'hanh n'hao Ðảng đah bon lan bu nong iê bu nuyh (tâm nĕ gĕh bu nuyh Mông), mpeh gĕh chroh jêng du ntil nau kan kh'lay, sâm kơl bư gĕh bu nuyh kan bộ ta cơ sở n'hanh n'hao nau kan ntĭm gai nau wăng sa - nau rêh bon lan lan tâm n'qual. Ăp năm, Ðảng bộ sâm kơl pơk jrô ntĭm gĭt nô nau Ðảng ân bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh. M'bŭch kan Ntĭm sơm n'qual hôm pơk ăp jrô bổ túc văn hóa ân bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh lah bu nong iê bu nuyh gơi bư gĕh nao nao bu nuyh kan tâm Ðảng.
 • Kah gĭt, n'jrăng bơh ăp nô nau gĕh nau tih ta mạng xã hội
 • 17/06/2022 14:36
 • Abaơ, ta ăp mạng xã hội gĕh âk ngăn nau n'kôch mbruh, nau n'kôch mô saơ uĕh. Ăp ntil nau n'kôch du mpeh, mô hŏ dơi bu ksiêm uănh di ma mô, nô nau mô gĕh ngăn ngăn bư roh nau đăp mpăn nội bộ, tâm nkhah nau tâm r'nglăp têh ăp bu nong.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.