Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chênhr phangx tangr cuz hangr jôngr cheix ntux kruôr
 • 10/02/2022 09:06
 • Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx 196.385 ha hangr jôngr tưx nhiên, 51.476 ha hangr jôngr chok. Chor hangr jôngr nuôr tưz por lênhx lo zos trâu chor đơn vix, công ti Lâm nghiex cangr, por vêv jôngr.
 • Tsaz Nguên đanr Tsur shông sur saz, an toanx
 • 10/02/2022 09:07
 • Tsaz Nguên đanr Tsur shông 2022, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông shir phangz tol tsaz lov jêv, an toanx haz jông. Cxuô lênhx uô trơưs tinh thânx tơư kra ntơưv xênhr cê lov jêv tol Tsaz, cê phangx tangr cangz moz haz chor têx nans tsôngv langx.
 • Khơưz lâuz angr cxuv shei lơưr têz qơưs cêr 28
 • 06/01/2022 10:51
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâuv têz qơưs cêr 28, ntu đhâu thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) haz xar Ðăk Sôr (Krông Nô), ntâu chuôz zis tưx khơưz trôngz, lâuz angr cxuv chei, cxuôv hav txus hanhx lang an toanx zos thông (ATGT).
 • Khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv Krông Nô
 • 30/12/2021 10:09
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv chor xar Ðăk D’rô, Buôn Choáh, Nam Ðà haz thix trânr Ðăk Mâm (Krông Nô) khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv chor thangx tsangv kror tsuô hluôr tơưk Krông Nô chia uô vâts liêus cxiv tsang.
 • Pangz pêx xinhv por vêv cheix cax phê
 • 30/12/2021 10:10
 • Cheix sâu cax phê, nôngz nhôngl nênhs fêv khênhx nhias cax phê tov vangx. Viv li, đruôz nuz mo ntux, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr môngl sox seiz, por vêv têz cax phê uô kangz iz chiv pôngz bâuv tưs li đăngs jul.
 • Ntul nav đêx Krông Nô ntơưv xar Nâm N’đir tror kangz tu
 • 23/12/2021 10:04
 • Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu tsưr ziv khăc phux tu tox poz lơưr ntul nav đêx Krông Nô, ntu đhâu đrăngs Ðăk Rền, xar Nâm N’đir (Krông Nô), tangz sis tinhx trangs tu tox poz tror kangz poz đrul cxuôv hav ziv nuz ziv ntâu.
 • Txinhz nangv plơưr cêr, ntul cêr muôs zuôr tsinhv muôx ntâu
 • 23/12/2021 10:05
 • Nôngz nhôngl đhâu, tinhx tsangs txinhz nangv ntul cêr tsês trâu tiz nênhs môngl tơư sâuv thangx tsangv xênhr tsihv muôx ntâu. Ntâu chuôz zis pêx xinhv tsinhv “tso saz lus sir zôngv” ntul cêr chia uô luôv, tso đrêk yêz uô cxuôv hav txus an toanx zos thông.
 • Tsi tu zus tsax cxu tso yangr
 • 16/12/2021 09:32
 • Nhis nuôr, muôx ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr tsinhv tox tsongs zus tsax tso yangr xưs li tuv, yik, buô, đêr…
 • Muôx kangz hâu ntơưv thôngz trâu jac bê tông nhoz Đăk Glong
 • 08/12/2021 10:33
 • Shông 2020, hênhx Đăk Glong tưz pangz 258 luz thôngz trâu jac bê tông, đrul tangs nro nhiax jê 360 chơưx nhiax (ntơưv pênhr sưs nghiex nông nghiệp-thủy lợi) trâu chor xar txov nhev tiv zix xưs li Đăk P’lao, Đăk R’măng, Đăk Som…
 • Công an xar Quảng Trực trâu saz côngv phangx, tangr moz Covid-19
 • 08/12/2021 10:34
 • Nuz 24/11/2021, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) puv muôx 4 ca mangl moz Covid-19 hur côngx đôngx ntơưv jó Bu Prăng 1, đrul yênhx cxênhz lênhx F1 haz F2. Txus nuz 2/12, tangs nro xar muôx 22 ca mangl moz Covid-19; yangx 120 lênhx F1 tsuv cêv kuôl ntơưv tsêr. Chor ca moz nuôr por lênhx muôx iêur tôr moz phưc tax, tiênx ânv ngui cơ phuôv vangv moz ntâu.
 • Cêr môngl lus đhâu hênhx poz hênhr
 • 02/12/2021 09:13
 • Ntu cêr ntơưv jos Phú Vinh, xar Quảng Phú (Krông Nô) môngl trâu xar Quảng Hòa (Đăk Glong) ntêr yangx 22km nhis nuôr tưz mangl poz hênhr yangx.
 • Cư Jưt: Cêr môngl đhâu xar poz
 • 25/11/2021 10:02
 • Nôngz nhôngl jê nuôr, ntâu ntu cêr môngl lus đhâu xar Nam Dong - Ea Pô - Ðăk Wil (Cư Jut) mangl poz, uô phiv liv trâu pêx xinhv môngl lus, thâux hangx huv.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.