Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 10/08/2022 06:11
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Trâu saz phangx tangr nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv
 • 10/08/2022 06:12
 • Trơưs thôngr cê, txix hli 5/2021 txus 5/2022, sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx 23 chuôv anr đangs nxuô phuôz chuôz tangv, txu 13 chuôv so li đrul six (23/36 chuôv). Công an tangs nro xênhr tưz txaik nhênhx 52 trangz xur lus nênhs cxuv cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv, tangs nro grê chuôz tangv phuôz yangx 28,17 tiv nhiax. Cơ cuan tsưc năng tưz khơiv tur 23 chuôv, 29 lênhx nênhs cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 04/08/2022 14:59
 • Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Xênhr cêr 6 poz hênhr yangx
 • 04/08/2022 14:59
 • Ntu xênhr cêr 6, ntu môngl đhâu xar Nâm N’Jang (Đăk Song) ntêr muôx 10 km ntâu, nhis nuôr tangz tov poz hênhr.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 28/07/2022 16:30
 • Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Cxiz chênhr phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs
 • 28/07/2022 16:30
 • Chia cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs sâuv thangx tsangv xênhr, UBND xênhr ban hanhx Cêr hoaix sur 184/KH-UBND lus phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs ntu 2021 - 2025, til môngl txus shông 2030. Hur ntơư, xênhr zov chênhr cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz đriv haz cangr môngl lus đhâu đriv cênhz cxiz chênhr kruôz ntuôl, phangx tangr huv six puv pâuz, tangr nênhs muôs zuôr tiz nênhs haz cangr shênhv nênhs tsir txangr cxuv chei chia nzuô muôs.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 22/07/2022 10:40
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 14/07/2022 23:00
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Chênh rphangx tai nanx pangx tênhz hur cheix ntux nangl
 • 14/07/2022 22:45
 • Cheix ntux nangl zos six nhôngl chor cêr hlu pangx tênhz muôx ntâu ngui cơ tsi an toanx. Nhis nuôr, ntơưv iz cxa trôngx qơư, cêr hluô pangx tênhz tâus pôngz kêl, ndix tênhz mangl keix kâul. Ntâu chuôz zis uô tsêr puôs hlo ndix pangx tênhz, los sis cêv kuôl an toanx ntơưv vuôl vur tsêr, kangz zênhl tsêr… môngl txus cêr hluô pangx tênhz tsi bov đamv.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 07/07/2022 15:12
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Chênhr phangx thuv đoans đangs nxuô, muôs tiz nênhs môngl Campuchia
 • 07/07/2022 14:17
 • Nôngz nhôngl đhâu, Công an ntâu xênhr miênx Trung - Têi Nguên nhênhx tâu tsi tsês ntơưr thor chơưv ntơưv chor chuôz zis muôx tuz nhuôs mangl đangs nxuô môngl Campuchia uô nuv. Kror tsongs ntơưv chor nênhs ntơư zos njênhk trâu xur mông zuôr "nuv siz nhiax hli saz".
 • Kruôz ntuôl has kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 30/06/2022 17:11
 • Ban Minhx cxưx xênhr kror nhis tsov cưv Hôix nghis kra xur mông chinhr sach, phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Bor shênhv đuôz Đăk Nông thor sâu xang iz cxa nôix jung tsinhv ntơưv chuên đêx.
 • 6 hli hâur shông, tai nanx zos thông txu hlo 3 tiêu chir
 • 30/06/2022 17:16
 • Trơưs Phongx Canhv sat zos thông (CSGT) Công an xênhr, txix hâur shông txus nuôr, tangs nro xênhr tưz muôx 26 chuôv tai nanx zos thông (TNGT) uô 17 lênhx nênhs tuôs, 15 lênhx nênhs mangl moz, poz 43 luz yêz; cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv yangx 439 chơưx nhiax. So li đrul cil shông 2021, chor chuôv TNGT txu 27.72%; chor nênhs tuôs txu 10,5%; chor nênhs mangl moz txu 44,4%.
 • Công an Đăk Nông uô tâu ntâu thanhx tich hur phangx, tangr nênhs cxuv zênhz yuôx
 • 22/06/2022 17:38
 • Hur 2 tuânx uô ntêx Hli Cao điêmv đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv chei zênhz yuôx, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz phat hiêns tsi tsês, đâur tranh, phar yênhx châuv chuôv muôs zuôr, khơưs tsês, tsov cưv sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx. Đhâu ntơư, ntêk yênhx châuv lênhx đrul ntâu tang vâts cil txus, pangz mangx bov đamv an ninh, tsâts tưx ntơưv trôngx qơư.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.